cision

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

PRESSMEDDELANDE 2023-08-31 KVARTALET APRIL – JUNI 2023 · Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 103 mkr (92). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 69 mkr (58). · Rörelseresultatet uppgick till 49 mkr (39). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -819 mkr (-36). · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -566 mkr (19). · Värdeförändringar på…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kista

PRESSMEDDELANDE 4 juli 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Reykjanes 1 i Kista, där bland annat Engelska Skolan är en stor hyresgäst. Köparen är Nordika och Tango var rådgivare i affären. Fastigheten frånträds den 1 september 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. ”Ytterligare en betydande fastighetsförsäljning för…

M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter i Vårberg, Stockholm

PRESSMEDDELANDE 30 juni 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar samtliga sina fastigheter i Vårberg, till ett nystartat gemensamägt fastighetsbolag tillsammans med Svanen Fastigheter. Affären innebär att Svanen Fastigheter, genom en nyemission, går in som majoritetsägare i det gemensamägda bolaget den 29 september 2023. Syftet är sedan att arbeta fokuserat för att utveckla fastighetsbeståndet…

M2 Asset Management löser utestående obligationslån med förfall i juli 2023 om 926 mkr

PRESSMEDDELANDE 29 juni 2023 M2 Asset Management AB (publ) har per idag skrivit ned utestående obligationslån med förfall 10 juli 2023 med 926 250 000 kr. Detta gjordes av redan återköpta obligationer som fanns i M2 Asset Managements ägo. Kvarvarande belopp uppgår till 173 750 000 kr och kommer att lösas i sin helhet den 10 juli. M2 Asset…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Landvetter

PRESSMEDDELANDE 29 juni 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Härryda Björröd 1:207 i Landvetter. Köparen är Cromwell Property Group tillsammans med en kapitalpartner. Fastigheten frånträds den 29 juni 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. ”Vi fortsätter att avyttra fastigheter för att återbetala skuld. Det har varit en smidig process…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kista

PRESSMEDDELANDE 22 juni 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Färöarna 1 i Kista. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 315 mkr, vilket är något över bokfört värde. Köparen är Fortifikationsverket och fastigheten frånträds den 30 juni 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. ”Diskussionerna kring en försäljning…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

PRESSMEDDELANDE 2023-05-25 DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2023 · Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 106 mkr (101). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 62 mkr (59) under kvartalet. · Rörelseresultatet uppgick till 41 mkr (39). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -363 mkr (1 304). · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -50 mkr (0).…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2023-05-17 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. Utdelning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå. Styrelse och revisor Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

2023-04-26 PRESSMEDDELANDE M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 21:00. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jakob…

M2 Asset Management AB återbetalar ett värdepapperslån om ca 3 mdkr

30 mars - 2023 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har återbetalat ett värdepapperslån om knappt 3 mdkr avseende aktier i Castellum AB (publ). Värdepapperslånet löpte med en förutbetald ränta och med en tillhörande derivatexponering, vilket säkerställde att värdet på de lånade aktierna och derivatet korresponderade med värdet på värdepapperslånet. Återbetalningen av värdepapperslånet som i…

M2 Asset Management AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2022

PRESSMEDDELANDE 2023-02-28 JANUARI - DECEMBER 2022 · Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 381 mkr (377). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade till 233 mkr (218). · Rörelseresultatet ökade till 163 mkr (141). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -9 864 mkr (4 064). · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -656 mkr (432). · Värdeförändringar på…

Jakob Mörndal utses som VD för M2 Asset Management AB

13 januari 2023 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) meddelar idag att Jakob Mörndal utses till ordinarie VD för M2 med start den 16 januari 2023. Jakob Mörndal har en gedigen erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som investerarmarknaden. I sina senaste roller har Jakob varit Operativ chef på Castellum under 2022 samt tillförordnad VD för Castellum…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-11-24 KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2022 · Intäkter från den egna fastighetsverksamheten uppgick till 92 mkr (98), en minskning med -6%. · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 101 mkr (767), en ökning med 44%. · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 58 mkr (61) under kvartalet medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade…

Anders Gustafson utses som tillförordnad VD för M2 Asset Management AB

7 november 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) meddelar idag Anders Gustafson utses som tillförordnad VD för M2 och efterträder Mia Arnhult på VD-posten omgående. Anders Gustafson har en gedigen erfarenhet som VD inom flera industrisegment. Hans senaste uppdrag var som VD och koncernchef för Eco Log Group. ”Vi ser ser fram emot ett…

M2 Asset Management AB avyttrar 40 miljoner aktier i Castellum AB

M2 Asset Management AB (”M2”) har ingått avtal om att avyttra 40 000 000 aktier i Castellum AB (”Castellum”), motsvarande ca 12,2 procent av kapitalet. Avyttringen kommer att ske till Akelius Residential Property AB för ett pris om 115 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 1,5 procent jämfört med stängningskursen om 113,25 kronor…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-08-26 KVARTALET APRIL – JUNI 2022 · Hyresintäkterna uppgick till 92 mkr (87), en ökning med 6%. · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 304 mkr (1 051), en ökning med 24%. · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 15% till 60 mkr (52). · Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade under kvartalet med…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

18 maj 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har emitterat ytterligare 750 mkr inom rambeloppet 2 000 mkr i M2s obligationslån september 2021/januari 2025. Obligationslånet emitterades den 22 april 2022 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med slutligt förfall den 15 januari 2025. Totalt emitterat belopp uppgår till 2…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2022-05-17 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. Utdelning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 ska ske med 850 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning. Styrelse…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-05-10 DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2022 · Hyresintäkterna ökade med 10% till 101 mkr (92). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 16% till 1 047 mkr (900). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 35% till 61 mkr (45). · Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade för perioden och uppgick till -11 mkr (74).…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

PRESSMEDDELANDE 2022-04-29 M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 13:30. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mia…

M2 Asset Management AB (publ) offentliggör information om emission av nya SEK obligationer och genomfört återköp av vissa SEK obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i december 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av nytt obligationslån på Nasdaq Stockholm

7 april 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 28 januari 2022 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 4 februari 2022 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall den 4 februari…

M2 Asset Management AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2021

PRESSMEDDELANDE 2022-02-25 JANUARI - DECEMBER 2021 · Hyresintäkterna ökade med 13% till 377 mkr (334). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 10% till 3 949 mkr (3 582). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 8% till 218 mkr (202). · Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade för året med 18% till 233 mkr (197).…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

22 februari 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 8 september 2021 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer under ett nytt obligationslån inom ett rambelopp om 2 000 mkr med slutligt förfall i januari 2025. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall den 15…

M2 Asset Management emitterar obligationer om totalt 450 mkr

PRESSMEDDELANDE 2022-01-28 14.15 CET M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall 4 februari 2026. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – september 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-11-22 JANUARI - SEPTEMBER 2021 · Hyresintäkterna ökade med 11 % till 276 mkr (248). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 2 % till 2 718 mkr (2 655). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 3 % till 157 mkr (153) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 69 % till 223…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av nytt obligationslån samt obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

12 november 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 8 september 2021 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. Vidare har M2 emitterat ytterligare 100…

M2 Asset Management AB (publ) offentliggör information om emission av nya SEK obligationer och genomfört återköp av vissa SEK obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i januari 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management emitterar obligationer om totalt 675 mkr

PRESSMEDDELANDE 2021-09-08 [16.00] CEST M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-08-31 JANUARI - JUNI 2021 · Hyresintäkterna ökade med 9 % till 179 mkr (164). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 951 mkr (1 950). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 97 mkr (98) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 118 % till 166 mkr (76). · Rörelseresultatet ökade med…

M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter

1 juli 2021 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Vallbacken 10:6 och Väster 29:5 i Gävle samt hälftenägda bolaget Klosterhus AB med samtliga sina fastigheter i Skokloster. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna i Gävle uppgick till 215 mkr respektive 260 mkr för Skokloster. Köparen KlaraBo har erlagt en del av köpeskillingen i form…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-05-31 JANUARI - MARS 2021 · Hyresintäkterna ökade med 14 % till 92 mkr (81). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 900 mkr (922). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 45 mkr (45) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 270 % till 74 mkr (20). · Rörelseresultatet ökade med 88 %…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2021-05-24 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. Vinstutdelning För räkenskapsåret 2020 beslutades om en utdelning om 500 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning. Styrelse och revisor Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mia…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

11 maj 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) beslutade den 15 januari 2021 om en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 25 januari 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter med slutligt förfall den 25 januari…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

PRESSMEDDELANDE 2021-04-30 M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:00. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mia…

M2 Asset Management förvärvar bostadsfastighet i Köpenhamn

Pressmeddelande 9 april 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) förvärvar 99 ägarlägenheter belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn och del av det ikoniska bostadsområdet ”Dronningegården”. Den totala uthyrbara arean uppgår till 8 200 kvm, fördelad på två intilliggande byggnader med 9 våningar samt 56 parkeringsplatser. Fastigheten är belägen i hjärtat av Köpenhamn, i Frederiksstaden, inom triangeln mellan Amalienborg,…

M2 Asset Management offentliggör slutligt utfall av erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia). Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller i något annat land där accept av Erbjudandet…

M2 Asset Management offentliggör preliminärt utfall av erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia). Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller i något annat land där accept av Erbjudandet…

M2 Asset Management offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land…

M2 Asset Management AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2020

PRESSMEDDELANDE 2021-02-22 JANUARI - DECEMBER 2020 · Hyresintäkterna ökade med 86 % till 334 mkr (180). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 582 mkr (3 838). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 156 % till 202 mkr (79) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 20 % till 197 mkr (164). ·…

M2 Asset Management offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land…

Konkurrensverket godkänner M2 Asset Managements förvärv av Corem Property Group

Pressmeddelande 19 januari 2020 Den 15 december 2020 offentliggjorde M2 Asset Management AB (”M2”) ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (”Corem”). Budpliktsbudets fullföljande är bland annat villkorat av att M2 erhåller erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor. Med anledning av detta har…

M2 Gruppen förvärvar bostadsfastighet i Jönköping

18 december 2020 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, förvärvar fastigheten Operan 1 i Jönköping. På fastigheten finns tre nyligen uppförda byggnader med totalt 66 lägenheter. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 930 kvm. ”Fastigheten är belägen i Västra Jönköping och kompletterar vårt nuvarande bestånd i Jönköping som är en prioriterad ort för M2, säger…

M2 Asset Management offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexico, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land…

M2 Asset Management förvärvar aktier i Corem Property Group och utlöser därmed budplikt

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 20 november 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har förvärvat 1 607 021 stamaktier av serie A och 16 072 501 stamaktier av serie B i Corem Property Group…

M2 Gruppen hyr ut och bygger i Kalmar åt hyresgästen Nordic Nest

16 november 2020 M2 Gruppen (”M2”) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med e-handelsföretaget Nordic Nest. I samband med detta förvärvar M2 mark, del av Smedby 1:3, och investerar motsvarande cirka 84 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer. Nordic Nest är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten Kalmar Sigillet 1. Nordic Nest är Skandinaviens marknadsledande aktör inom skandinavisk…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

11 november 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 10 juli 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades samma dag och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. M2 har…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – september 2020

2020-11-09 JANUARI - SEPTEMBER 2020 · Hyresintäkterna ökade med 80 % till 248 mkr (138 motsvarande period föregående år). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag minskade med 7 % till 2 655 mkr (2 843). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 128 % till 153 mkr (67) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade med 25…