cision

M2 Gruppen avyttrar direktägda fastigheter och lämnar Jönköping

PRESSMEDDELANDE 15 april 2024 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar samtliga fastigheter i Jönköping. Totalt omfattas 21 fastigheter, bestående av 28 000 kvm bostadsyta samt 34 000 kvm kommersiella ytor. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna uppgår till ca 1,1 mdkr. Köparen är Muro Invest och fastigheterna frånträds den 29 april 2024. ”Efter ett intensivt…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

PRESSMEDDELANDE 2024-04-12 M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 09.00. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jakob…

M2 Asset Management emitterar onoterade utbytbara SEK-obligationer med en volym om SEK 200 mkr

PRESSMEDDELANDE 4 mars 2024 M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda onoterade utbytbara SEK obligationer med en volym om SEK 200 mkr. Obligationslånet löper med en fast årlig ränta om 7,0% och har slutligt förfall i mars 2029. Under vissa villkor kan lånebeloppet konverteras till M2:s stamaktier i Wästbygg Gruppen AB…

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera onoterade utbytbara SEK-obligationer med en förväntad volym om SEK 150 mkr

PRESSMEDDELANDE 1 mars 2024 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) avser att under dagen, 1 mars 2024, emittera seniora icke-säkerställda onoterade utbytbara SEK obligationer med en löptid om fem år och en förväntad volym om SEK 150 mkr. De nya obligationerna kommer att vara utbytbara mot M2’s stamaktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) med…

M2 Asset Management AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

PRESSMEDDELANDE 2024-02-28 KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2023 · Hyresintäkter från direktägda fastigheter uppgick till 75 mkr (100). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 43 mkr (64). · Rörelseresultatet uppgick till 24 mkr (5). · Finansnettot uppgick till -140 mkr (299). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -1 625 mkr (-7 667). · Värdeförändringar på…

M2 Asset Management AB avyttrar bostadsfastighet i Köpenhamn

PRESSMEDDELANDE 29 januari 2024 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) avyttrar 78 ägarlägenheter och 15 parkeringsplatser belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn, en del av det ikoniska bostadsområdet ”Dronningegården”. Den totala uthyrbara arean uppgår till 6 462 kvm, fördelad på två intilliggande byggnader där 7 våningar består av bostäder. Köpare är PenSam, ett större danskt livförsäkrings- och pensionsbolag.  M2…

M2 Asset Management återbetalar obligationslån med förfall 25 januari 2024

PRESSMEDDELANDE 25 januari 2024 M2 Asset Management AB (publ) har per idag återbetalat utestående obligationslån med förfall 25 januari 2024 med 548 750 000 kr. Innan förfallet fanns redan återköpta obligationer om 451 250 000 kr i M2 Asset Managements ägo. Totalt uppgick det emitterade beloppet till 1 000 000 000 kr. ”Vi fortsätter att lösa obligationsskuld i M2. Det…

M2 ökar innehavet i Corem Property Group AB

PRESSMEDDELANDE 29 december 2023 M2 Asset Management har den 29 december 2023, själv och via helägt dotterbolag, förvärvat 8,1 miljoner aktier av serie A och 70,6 miljoner aktier av serie B i fastighetsbolaget och tillika intressebolaget Corem Property Group AB. Efter transaktionen äger M2 Asset Management AB med dotterbolag 43,9 miljoner aktier av serie A,…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Jönköping

PRESSMEDDELANDE 28 december 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Älvringen 6 i Jönköping. Fastigheten omfattar 12 857 kvm kommersiell yta. M2 förvärvade fastigheten år 2011. Köparen är Boråsbaserade bolaget Cernera Fastigheter AB. Fastigheten frånträds den 28 december 2023. ”Vi fortsätter att avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för oss. M2 Gruppen…

M2 Gruppen avyttrar fastigheter i Växjö och Gävle

PRESSMEDDELANDE 21 december 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Stenbock 10 i Växjö, där den största hyresgästen är Region Kronoberg. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 197 mkr. Fastigheten utgörs av 6 839 kvm kommersiell yta och 2 490 kvm bostadsyta. Köparen är Region Kronoberg och fastigheten frånträds den 21 december 2023. M2s…

M2 Gruppen avyttrar fastigheter i Gävle

PRESSMEDDELANDE 1 december 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Norr 13:4, Norr 22:3, Norr 23:3, Norr 34:2, Norr 35:1, Norr 35:4 och Norr 36:1 i Gävle. Efter försäljningen har M2 endast en fastighet, Söder 9:8, kvar i Gävle. Köparen är Pure Housing och fastigheterna frånträds den 14 december 2023. ”Inom vår direktägda…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kalmar

PRESSMEDDELANDE 30 november 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Kalmar Sigillet 1 i Kalmar, där hyresgästen Nordic Nest AB hyr samtliga ytor. Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 340 mkr. Köparen är Logistea AB och fastigheten frånträds den 20 december 2023. Del av köpeskillingen erläggs genom en emission av 551…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

PRESSMEDDELANDE 2023-11-24 KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2023 · Hyresintäkter från direktägda fastigheter uppgick till 94 mkr (92). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 55 mkr (56). · Rörelseresultatet uppgick till 37 mkr (80). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -873 mkr (-3 465). · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -497 mkr (-450). · Värdeförändringar…

M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter i Jönköping

PRESSMEDDELANDE 25 oktober 2023   M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar bostadsfastigheterna Fyris 4, Fursten Norra 4, Lagmannen 4, Liljan 4 och Lönnen 1, Lönnen 2 och Lönnen 3 i Jönköping. Köparen är Wetterstaden Fastighets AB och fastigheterna frånträds den 30 november 2023. ”M2 fortsätter att avyttra tillgångar för att återbetala skuld. Vårt fokus…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

PRESSMEDDELANDE 2023-08-31 KVARTALET APRIL – JUNI 2023 · Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 103 mkr (92). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 69 mkr (58). · Rörelseresultatet uppgick till 49 mkr (39). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -819 mkr (-36). · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -566 mkr (19). · Värdeförändringar på…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kista

PRESSMEDDELANDE 4 juli 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Reykjanes 1 i Kista, där bland annat Engelska Skolan är en stor hyresgäst. Köparen är Nordika och Tango var rådgivare i affären. Fastigheten frånträds den 1 september 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. ”Ytterligare en betydande fastighetsförsäljning för…

M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter i Vårberg, Stockholm

PRESSMEDDELANDE 30 juni 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar samtliga sina fastigheter i Vårberg, till ett nystartat gemensamägt fastighetsbolag tillsammans med Svanen Fastigheter. Affären innebär att Svanen Fastigheter, genom en nyemission, går in som majoritetsägare i det gemensamägda bolaget den 29 september 2023. Syftet är sedan att arbeta fokuserat för att utveckla fastighetsbeståndet…

M2 Asset Management löser utestående obligationslån med förfall i juli 2023 om 926 mkr

PRESSMEDDELANDE 29 juni 2023 M2 Asset Management AB (publ) har per idag skrivit ned utestående obligationslån med förfall 10 juli 2023 med 926 250 000 kr. Detta gjordes av redan återköpta obligationer som fanns i M2 Asset Managements ägo. Kvarvarande belopp uppgår till 173 750 000 kr och kommer att lösas i sin helhet den 10 juli. M2 Asset…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Landvetter

PRESSMEDDELANDE 29 juni 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Härryda Björröd 1:207 i Landvetter. Köparen är Cromwell Property Group tillsammans med en kapitalpartner. Fastigheten frånträds den 29 juni 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. ”Vi fortsätter att avyttra fastigheter för att återbetala skuld. Det har varit en smidig process…

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kista

PRESSMEDDELANDE 22 juni 2023 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Färöarna 1 i Kista. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 315 mkr, vilket är något över bokfört värde. Köparen är Fortifikationsverket och fastigheten frånträds den 30 juni 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. ”Diskussionerna kring en försäljning…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

PRESSMEDDELANDE 2023-05-25 DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2023 · Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 106 mkr (101). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 62 mkr (59) under kvartalet. · Rörelseresultatet uppgick till 41 mkr (39). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -363 mkr (1 304). · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -50 mkr (0).…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2023-05-17 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. Utdelning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå. Styrelse och revisor Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

2023-04-26 PRESSMEDDELANDE M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 21:00. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jakob…

M2 Asset Management AB återbetalar ett värdepapperslån om ca 3 mdkr

30 mars - 2023 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har återbetalat ett värdepapperslån om knappt 3 mdkr avseende aktier i Castellum AB (publ). Värdepapperslånet löpte med en förutbetald ränta och med en tillhörande derivatexponering, vilket säkerställde att värdet på de lånade aktierna och derivatet korresponderade med värdet på värdepapperslånet. Återbetalningen av värdepapperslånet som i…

M2 Asset Management AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2022

PRESSMEDDELANDE 2023-02-28 JANUARI - DECEMBER 2022 · Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 381 mkr (377). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade till 233 mkr (218). · Rörelseresultatet ökade till 163 mkr (141). · Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -9 864 mkr (4 064). · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -656 mkr (432). · Värdeförändringar på…

Jakob Mörndal utses som VD för M2 Asset Management AB

13 januari 2023 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) meddelar idag att Jakob Mörndal utses till ordinarie VD för M2 med start den 16 januari 2023. Jakob Mörndal har en gedigen erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som investerarmarknaden. I sina senaste roller har Jakob varit Operativ chef på Castellum under 2022 samt tillförordnad VD för Castellum…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-11-24 KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2022 · Intäkter från den egna fastighetsverksamheten uppgick till 92 mkr (98), en minskning med -6%. · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 101 mkr (767), en ökning med 44%. · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 58 mkr (61) under kvartalet medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade…

Anders Gustafson utses som tillförordnad VD för M2 Asset Management AB

7 november 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) meddelar idag Anders Gustafson utses som tillförordnad VD för M2 och efterträder Mia Arnhult på VD-posten omgående. Anders Gustafson har en gedigen erfarenhet som VD inom flera industrisegment. Hans senaste uppdrag var som VD och koncernchef för Eco Log Group. ”Vi ser ser fram emot ett…

M2 Asset Management AB avyttrar 40 miljoner aktier i Castellum AB

M2 Asset Management AB (”M2”) har ingått avtal om att avyttra 40 000 000 aktier i Castellum AB (”Castellum”), motsvarande ca 12,2 procent av kapitalet. Avyttringen kommer att ske till Akelius Residential Property AB för ett pris om 115 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 1,5 procent jämfört med stängningskursen om 113,25 kronor…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-08-26 KVARTALET APRIL – JUNI 2022 · Hyresintäkterna uppgick till 92 mkr (87), en ökning med 6%. · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 304 mkr (1 051), en ökning med 24%. · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 15% till 60 mkr (52). · Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade under kvartalet med…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

18 maj 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har emitterat ytterligare 750 mkr inom rambeloppet 2 000 mkr i M2s obligationslån september 2021/januari 2025. Obligationslånet emitterades den 22 april 2022 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med slutligt förfall den 15 januari 2025. Totalt emitterat belopp uppgår till 2…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2022-05-17 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. Utdelning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 ska ske med 850 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning. Styrelse…

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-05-10 DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2022 · Hyresintäkterna ökade med 10% till 101 mkr (92). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 16% till 1 047 mkr (900). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 35% till 61 mkr (45). · Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade för perioden och uppgick till -11 mkr (74).…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

PRESSMEDDELANDE 2022-04-29 M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 13:30. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mia…

M2 Asset Management AB (publ) offentliggör information om emission av nya SEK obligationer och genomfört återköp av vissa SEK obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i december 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av nytt obligationslån på Nasdaq Stockholm

7 april 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 28 januari 2022 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 4 februari 2022 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall den 4 februari…

M2 Asset Management AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2021

PRESSMEDDELANDE 2022-02-25 JANUARI - DECEMBER 2021 · Hyresintäkterna ökade med 13% till 377 mkr (334). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 10% till 3 949 mkr (3 582). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 8% till 218 mkr (202). · Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade för året med 18% till 233 mkr (197).…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

22 februari 2022 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 8 september 2021 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer under ett nytt obligationslån inom ett rambelopp om 2 000 mkr med slutligt förfall i januari 2025. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall den 15…

M2 Asset Management emitterar obligationer om totalt 450 mkr

PRESSMEDDELANDE 2022-01-28 14.15 CET M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall 4 februari 2026. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – september 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-11-22 JANUARI - SEPTEMBER 2021 · Hyresintäkterna ökade med 11 % till 276 mkr (248). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 2 % till 2 718 mkr (2 655). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 3 % till 157 mkr (153) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 69 % till 223…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av nytt obligationslån samt obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

12 november 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 8 september 2021 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. Vidare har M2 emitterat ytterligare 100…

M2 Asset Management AB (publ) offentliggör information om emission av nya SEK obligationer och genomfört återköp av vissa SEK obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i januari 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management emitterar obligationer om totalt 675 mkr

PRESSMEDDELANDE 2021-09-08 [16.00] CEST M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-08-31 JANUARI - JUNI 2021 · Hyresintäkterna ökade med 9 % till 179 mkr (164). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 951 mkr (1 950). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 97 mkr (98) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 118 % till 166 mkr (76). · Rörelseresultatet ökade med…

M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter

1 juli 2021 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Vallbacken 10:6 och Väster 29:5 i Gävle samt hälftenägda bolaget Klosterhus AB med samtliga sina fastigheter i Skokloster. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna i Gävle uppgick till 215 mkr respektive 260 mkr för Skokloster. Köparen KlaraBo har erlagt en del av köpeskillingen i form…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-05-31 JANUARI - MARS 2021 · Hyresintäkterna ökade med 14 % till 92 mkr (81). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 900 mkr (922). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 45 mkr (45) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 270 % till 74 mkr (20). · Rörelseresultatet ökade med 88 %…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2021-05-24 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. Vinstutdelning För räkenskapsåret 2020 beslutades om en utdelning om 500 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning. Styrelse och revisor Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mia…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

11 maj 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) beslutade den 15 januari 2021 om en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 25 januari 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter med slutligt förfall den 25 januari…