cision

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – september 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-11-22 JANUARI - SEPTEMBER 2021 · Hyresintäkterna ökade med 11 % till 276 mkr (248). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 2 % till 2 718 mkr (2 655). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 3 % till 157 mkr (153) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 69 % till 223…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av nytt obligationslån samt obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

12 november 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 8 september 2021 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. Vidare har M2 emitterat ytterligare 100…

M2 Asset Management AB (publ) offentliggör information om emission av nya SEK obligationer och genomfört återköp av vissa SEK obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i januari 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I…

M2 Asset Management emitterar obligationer om totalt 675 mkr

PRESSMEDDELANDE 2021-09-08 [16.00] CEST M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-08-31 JANUARI - JUNI 2021 · Hyresintäkterna ökade med 9 % till 179 mkr (164). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 951 mkr (1 950). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 97 mkr (98) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 118 % till 166 mkr (76). · Rörelseresultatet ökade med…

M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter

1 juli 2021 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Vallbacken 10:6 och Väster 29:5 i Gävle samt hälftenägda bolaget Klosterhus AB med samtliga sina fastigheter i Skokloster. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna i Gävle uppgick till 215 mkr respektive 260 mkr för Skokloster. Köparen KlaraBo har erlagt en del av köpeskillingen i form…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-05-31 JANUARI - MARS 2021 · Hyresintäkterna ökade med 14 % till 92 mkr (81). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 900 mkr (922). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 45 mkr (45) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 270 % till 74 mkr (20). · Rörelseresultatet ökade med 88 %…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2021-05-24 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. Vinstutdelning För räkenskapsåret 2020 beslutades om en utdelning om 500 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning. Styrelse och revisor Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mia…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

11 maj 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) beslutade den 15 januari 2021 om en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 25 januari 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter med slutligt förfall den 25 januari…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

PRESSMEDDELANDE 2021-04-30 M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:00. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mia…

M2 Asset Management förvärvar bostadsfastighet i Köpenhamn

Pressmeddelande 9 april 2021 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) förvärvar 99 ägarlägenheter belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn och del av det ikoniska bostadsområdet ”Dronningegården”. Den totala uthyrbara arean uppgår till 8 200 kvm, fördelad på två intilliggande byggnader med 9 våningar samt 56 parkeringsplatser. Fastigheten är belägen i hjärtat av Köpenhamn, i Frederiksstaden, inom triangeln mellan Amalienborg,…

M2 Asset Management offentliggör slutligt utfall av erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia). Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller i något annat land där accept av Erbjudandet…

M2 Asset Management offentliggör preliminärt utfall av erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia). Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller i något annat land där accept av Erbjudandet…

M2 Asset Management offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land…

M2 Asset Management AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2020

PRESSMEDDELANDE 2021-02-22 JANUARI - DECEMBER 2020 · Hyresintäkterna ökade med 86 % till 334 mkr (180). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 582 mkr (3 838). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 156 % till 202 mkr (79) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 20 % till 197 mkr (164). ·…

M2 Asset Management offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land…

Konkurrensverket godkänner M2 Asset Managements förvärv av Corem Property Group

Pressmeddelande 19 januari 2020 Den 15 december 2020 offentliggjorde M2 Asset Management AB (”M2”) ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (”Corem”). Budpliktsbudets fullföljande är bland annat villkorat av att M2 erhåller erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor. Med anledning av detta har…

M2 Gruppen förvärvar bostadsfastighet i Jönköping

18 december 2020 M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, förvärvar fastigheten Operan 1 i Jönköping. På fastigheten finns tre nyligen uppförda byggnader med totalt 66 lägenheter. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 930 kvm. ”Fastigheten är belägen i Västra Jönköping och kompletterar vårt nuvarande bestånd i Jönköping som är en prioriterad ort för M2, säger…

M2 Asset Management offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexico, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land…

M2 Asset Management förvärvar aktier i Corem Property Group och utlöser därmed budplikt

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 20 november 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har förvärvat 1 607 021 stamaktier av serie A och 16 072 501 stamaktier av serie B i Corem Property Group…

M2 Gruppen hyr ut och bygger i Kalmar åt hyresgästen Nordic Nest

16 november 2020 M2 Gruppen (”M2”) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med e-handelsföretaget Nordic Nest. I samband med detta förvärvar M2 mark, del av Smedby 1:3, och investerar motsvarande cirka 84 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer. Nordic Nest är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten Kalmar Sigillet 1. Nordic Nest är Skandinaviens marknadsledande aktör inom skandinavisk…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

11 november 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 10 juli 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades samma dag och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. M2 har…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – september 2020

2020-11-09 JANUARI - SEPTEMBER 2020 · Hyresintäkterna ökade med 80 % till 248 mkr (138 motsvarande period föregående år). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag minskade med 7 % till 2 655 mkr (2 843). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 128 % till 153 mkr (67) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade med 25…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

7 oktober 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 10 juli 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades samma dag och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. M2 har…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

22 september 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 10 juli 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades samma dag och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. M2 har…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2020

2020-08-28 JANUARI - JUNI 2020 · Hyresintäkterna ökade med 67 % till 164 mkr (98). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 8 % till 1 950 mkr (1 806). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 128 % till 98 mkr (43) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade med 19 % till 76 mkr…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

13 augusti 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 10 juli 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades samma dag och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. M2 har…

M2 Asset Management emitterar obligationer om 200 mkr

2020-07-10 08.00 M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter och har slutligt förfall 10 juli 2023. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Emissionslikviden…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2020-05-14 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 14 maj 2020 fattades bland annat följande beslut. Vinstutdelning För räkenskapsåret 2019 beslutades om en utdelning om 175 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning. Styrelse och revisor Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mia…

M2 Gruppen tecknar två hyresavtal om 6 765 kvadratmeter i Stockholm

M2 Gruppen tecknar två hyresavtal om 6 765 kvadratmeter i Stockholm. Avtalen gäller både nya och befintliga hyresgäster och motsvarar ett årligt hyresvärde på cirka 15 miljoner kronor.

M2 Asset Management AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

2020-04-28 M2 Asset Management AB (publ)s års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08:00. M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mia Arnhult,…

M2 Asset Management AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2020

2020-04-28 JANUARI - MARS 2020 · Hyresintäkterna ökade med 45 % till 81 mkr (56). · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 2 % till 897 mkr (878). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 165 % till 45 mkr (17) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade med 63 % till 19 mkr (51). ·…

M2 Gruppen tecknar hyresavtal om 1 350 kvadratmeter i Stockholm

M2 Gruppen har tecknat ett hyresavtal med ThorenGruppen om 1 350 kvm för skolverksamhet i en av bolagets fastigheter i Kista. Iordningställandet av lokalerna påbörjas redan nu för beräknad inflyttning hösten 2020. – Det är glädjande att få välkomna Thoren Innovation School Stockholm som hyresgäst hos oss i Kista. Gymnasieverksamheten kommer att på ett positivt sätt bidra…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

9 april 2020 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 12 december 2019 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 000 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 19 december 2019 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter med slutligt förfall den 19 december…

M2 Asset Management AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-02-21 JANUARI - DECEMBER 2019 · Hyresintäkterna uppgick till 180 mkr (226). Minskningen är framförallt hänförlig till gjorda avyttringar under perioden. · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 854 mkr (3 652). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 78 mkr (118) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling uppgick till 136 mkr (171). · Periodens…

M2 Asset Management emitterar obligationer om totalt 500 mkr och offentliggör genomförd konsolidering

 PRESSMEDDELANDE 2020-01-17 13.00 M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har i två transaktioner framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 500 mkr, inom ramen för sitt befintliga obligationslån med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m +325 räntepunkter. Emissionerna har gjorts till en marginal om cirka…

M2 Asset Management emitterar obligationer om 1 000 mkr

PRESSMEDDELANDE 2019-12-12 14.30 M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 1 000 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter och har slutligt förfall den 19 december 2022. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms…

M2 Asset Management avser att förvärva sitt systerbolag Arnia för att konsolidera tillgångarna till en koncern

PRESSMEDDELANDE 2019-12-09 10.00 Rutger Arnhult äger samtliga aktier i M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) och Arnia Holding AB (”Arnia”). Rutger Arnhult avser att konsolidera sina tillgångar till en koncern. M2 avser därmed att förvärva samtliga aktier i Arnia från Rutger Arnhult före utgången av 2019. M2 och Arnia har likartade verksamheter och en sammanslagning av…

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – september 2019

2019-11-25 JANUARI - SEPTEMBER 2019 · Hyresintäkterna uppgick till 138 mkr (170). Minskningen är framförallt hänförlig till gjorda avyttringar under perioden. · Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 2 764 mkr (2 501). · Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 67 mkr (92) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling uppgick till 132 mkr (85). · Periodens…

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – juni 2019

2019-08-30 JANUARI - JUNI 2019 -       Hyresintäkterna uppgick till 98 mkr (110). Minskningen är framförallt hänförlig till gjorda avyttringar under perioden. -       Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 899 mkr (1 683). -       Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 43 mkr (56) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling uppgick till 102 mkr (62). -       Periodens…

M2 Asset Management emitterar ytterligare obligationer om 250 mkr

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 250 mkr under bolagets obligationslån (ISIN SE0012038420) med slutligt förfall den 25 januari 2022 och ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationerna såldes till överkurs motsvarande en marginal om cirka 3.30%. Total utestående volym efter emissionen uppgår efter emissionen till 850 mkr.…

M2 Asset Management emitterar ytterligare obligationer om 300 mkr

16 aug – 2019 M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 300 mkr under bolagets obligationslån (ISIN SE0012038420) med slutligt förfall den 25 januari 2022 och ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationerna såldes till överkurs motsvarande en marginal om cirka 3.50%. Total utestående volym efter emissionen uppgår efter…

Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

2019-05-31 Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 31 maj 2019 fattades bland annat följande beslut.   Vinstutdelning För räkenskapsåret 2018 beslutades om en utdelning om 447,50 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning. Styrelse och revisor Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mia…

Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – mars 2019

2019-05-31 JANUARI - MARS 2019 -       Hyresintäkterna uppgick till 56 mkr (56). -       Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 878 mkr (789), en ökning med 11 %. -       Periodens rörelseresultat uppgick till 63 mkr (41), en ökning med 54 %. -       Resultatandel från intressebolag uppgick till 156 mkr (157). -       Värdeförändringar fastigheter uppgick till 100 mkr…

M2 Asset Management ABs (publ) dotterföretag Wästbygg får uppdraget att bygga Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Stockholm 2019-05-03   M2 Asset Management ABs (publ) (”M2”) dotterföretag Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Northvolt om att uppföra basbyggnaden till deras anläggning för tillverkning av batterier i Skellefteå. Avtalet omfattar över 100 000 kvm och när anläggningen är färdig kommer den att vara en av Europas största batterifabriker.…

M2 Asset Management AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-04-30 M2 Asset Management AB (publ)s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig att läsa på www.m2assetmanagement.se. Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:00.  M2 Asset Management AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mia Arnhult, VD, 010-706…

Rättelse: Bokslutskommuniké 2018 för M2 Asset Management AB (publ)

Rättelsen avser korrigerad laghänvisning i pressmeddelande som offentliggjordes 22 februari 2019 kl 08:00. 2019-02-22 JANUARI - DECEMBER 2018 – Hyresintäkterna uppgick till 226 mkr (216), en ökning med 5 %. – Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 652 mkr (2 838), en ökning med 29 %. – Periodens rörelseresultat uppgick till 282 mkr (177), en…

Bokslutskommuniké 2018 för M2 Asset Management AB (publ)

2019-02-22 JANUARI - DECEMBER 2018 – Hyresintäkterna uppgick till 226 mkr (216), en ökning med 5 %. – Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 652 mkr (2 838), en ökning med 29 %. – Periodens rörelseresultat uppgick till 282 mkr (177), en ökning med 59 %. – Periodens resultat före skatt uppgick till 1 975…

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 14 december 2018 om en emission om ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 300 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 25 januari 2019 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 480 räntepunkter och har slutligt förfall den 25 januari 2022. M2…