HÅLLBARHET

MILJÖ

M2 ska sträva efter minsta möjliga påverkan på miljön. Hit hör utnyttjande av naturens resurser, val av material, val av energislag och energianvändning samt ansvar för hantering av restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Fastighetsverksamheten
Inom fastighetsverksamheten arbetar M2 löpande med att minska fastigheternas miljöpåverkan där den största miljöpåverkan sker genom el-, vatten- och värmeanvändning.
Nedan listas några av de åtgärder som genomförts, alternativt pågår eller ska genomföras i närtid.

  • Under första halvan av 2018 togs ett nytt energiuppföljningssystem i drift för att bättre kunna följa upp och kartlägga energiförbrukningen i samtliga fastigheter och därmed kunna vidta rätt åtgärder för att minska förbrukningen. Uppföljning av energiförbrukningen sker numera löpande i våra fastigheter och åtgärder planeras och genomförs utifrån utfall.

  • I samband med badrumsrenoveringar tar vi bort badkar och installerar dusch i stället, vilket medför en lägre vattenkonsumtion.

  • Successivt moderniserar vi vårt fastighetsbestånd och upprättar miljöhus eller miljörum för sopsortering och hantering av grovsopor.

  • I en del av fastighetsbeståndet förekommer radon och mätningar har utförts och utförs löpande.

  • I vissa fastigheter förekommer PCB, vilket successivt saneras.

  • Vi har under 2018 tagit fram standardiserade entreprenadhandlingar för upphandling av serviceärenden och entreprenader. Vi säkerställer med detta att våra leverantörer har rätt kompetens och följer gällande lagkrav avseende miljö, byggregler och arbetsmiljö.

  • Upphandling av leverantörer för vitvaror pågår där vi säkerställer att vi hanterar uttjänta vitvaror enligt gällande miljökrav.

Entreprenad och projektutveckling
Under 2017 fattades ett övergripande mål i Wästbygg om att verksamheten ska vara fossilfri till år 2030. För att nå detta mål krävs omställning till förnyelsebar energi inom områdena el, värme och transporter. Dessutom behöver alla led energieffektiviseras. Under 2018 har en kartläggning av alla klimatutsläpp som berör den dagliga verksamheten genomförts. Vi kan konstatera att det byggavfall som genereras står för den största delen
av miljöpåverkan, tätt följd av transporterna som utgörs av såväl tunga materialtransporter som persontransporter. Även den provisoriska byggvärme som krävs på byggarbetsplatserna på vintern ger stora klimatutsläpp.
Under flera år har Wästbygg arbetat med en rad olika åtgärder på byggarbetsplatserna i syfte att minska energianvändningen. Energieffektiv etablering är ett helhetsgrepp som bland annat innebär val av byggbodar med extra isolering, energifönster och värmeväxlare. Under 2018 har energiförbrukningen börjat mätas i tio av de största bodetableringarna för att få bättre klarhet i vilka energisparåtgärder som har tydligast effekt.
I strävan att minska Wästbyggs belastning på miljön är färre transporter en viktig faktor. Transporter rör allt från den egna personalens resor till leveranser till och från våra byggarbetsplatser. Här ligger en av de stora utmaningarna i omställningen mot en fossilfri verksamhet och här har vi fortfarande en lång väg att gå.
Sedan hösten 2017 har Wästbygg Svanens grundlicens, vilket innebär att vi miljömärker våra egenutvecklade bostadsprojekt. Att certifiera en byggnad enligt Svanen ger låg energiförbrukning, en bättre inomhusmiljö och en garanti för att inga miljöfarliga ämnen används. Under 2018 har vi arbetat med totalt 20 miljöcertifierade byggnader.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att i olika forum göra medarbetarna medvetna om de miljömässiga och ekonomiska vinster som kan göras med olika miljöfrämjande åtgärder och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL

En god balans mellan arbete och fritid men också mellan vila och aktivitet är viktig för hälsan. M2 vill gärna främja fysiskt välmående. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag samt uppmuntrar till regelbunden motion och hälsovård, både på egen hand och genom deltagande i företagssubventionerade aktiviteter. I vårt friskvårdsarbete har vi också god hjälp av företagshälsovården med regelbundna hälsokontroller och/eller tillgång till vård vid sjukdom.

Fastighetsverksamheten
Inom fastighetsverksamheten har vi, utöver administrativ personal, egna förvaltare anställda. Fastighetsskötseln sköts av underentreprenörer, som ska följa gällande lagar och regler på arbetsmarknaden.

Inom M2s verksamhet är representationen mellan könen jämn med 4 män och 6 kvinnor i slutet av 2018. Något definierat projekt för ökad mångfald pågår inte inom koncernen, men vid varje rekrytering görs en noggrann kandidatprövning för att säkerställa att kompetens och personliga egenskaper avgör vem som får en tjänst.

Entreprenad och projektutveckling
Wästbygg har under 2018 bytt certifieringssystem inom arbetsmiljö från OHSAS 18001 till ISO 45001. Certifieringen ställer krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar som mål. På företaget finns ett arbetsmiljöråd med representanter från olika yrkeskategorier, regioner och koncernbolag som ansvarar för utveckling och uppföljning av arbetsmiljörelaterade frågor i nära samarbete med företagsledningen.

En trygg och säker arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser står ständigt på agendan. Kombinerade skydds- och miljöronder genomförs regelbundet på samtliga arbetsplatser. Wästbyggs arbetsmiljösamordnare genomförde 291 (247) protokollförda arbetsplatsbesök under 2018 fördelat på 55 arbetsplatser. Vid besöken gås även arbetsmiljöplaner och riskanalyser igenom med platsledningen.

Under 2018 har vi arbetat hårt med att få medarbetare och underentreprenörer att rapportera tillbud, det vill säga när det varit
nära ögat utan att en olycka skett. Information om tillbuden visar var riskerna finns, vilket är värdefullt i det förebyggande arbetet.
Målet är att arbetsplatsolyckorna ska minska med tio procent jämfört med föregående år under åren 2018–2020 med sikte mot en nollvision på ytterligare några års sikt. Bland annat samarbetar vi med Beteendelabbet för att främja ett säkerhetsmedvetet agerande i alla arbetsmoment.

Ett av byggbranschens stora problem är bristen på en jämn representation mellan män och kvinnor inom produktion och produktionsledning. För att lyfta frågan har Wästbygg formulerat ett internt mål om att öka andelen kvinnor i ledande befattningar till 30 procent år 2020. För att nå dit krävs en rad olika åtgärder, inte minst ett fortsatt aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket för att attrahera kvinnor med rätt kompetens.

Under 2018 startade ett kvinnligt nätverk på Wästbygg som en del i det fortsatta arbetet mot ökad jämställdhet. Nätverket ska fungera som ett forum för stöd, erfarenhetsutbyte och problemlösning för företagets kvinnliga medarbetare men också bidra till att lyfta jämställdhetsfrågorna i vardagen.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom återkommande medarbetarsamtal samt företagsledningens uppmuntran och subventionering av motionsaktiviteter och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Inom M2 är principerna om jämställdhet och ömsesidig respekt bland de anställda självklara. Samtliga medarbetare förväntas bemöta såväl varandra som kunder, leverantörer samt andra personer företaget har affärsrelationer med på ett sätt som främjar god stämning och varaktiga relationer. Inga former av diskriminering eller trakasserier tolereras på företaget.

För oss innebär mänskliga rättigheter att alla som är verksamma på våra arbetsplatser har likvärdiga arbetsvillkor. Alla underentreprenörer inom entreprenad- och projektutvecklingsverksamheten ska underteckna avtalet UE2015, där de intygar att de sköter sina åtaganden gentemot de anställda samt upprätta och lämna in en riskanalys för arbetsmiljön.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom återkommande medarbetarsamtal där uppföljning görs och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy. Alla medarbetare ges även möjlighet att vara med och påverka till exempel arbetssätt och processer inom sina respektive områden samt uppmuntras till vidareutveckling.

MOTVERKA KORRUPTION

Det är förbjudet att begära eller ge någon form av löften i samband med gåvor. M2 och dess medarbetare får aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning av någon form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare med till exempel syfte att skapa eller behålla affärer. Erbjudanden om representation bör endast accepteras om de ligger inom ramarna för god affärssed.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att upprätthålla och vidareutveckla en god intern kontroll inom alla områden och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.