HÅLLBARHET

EKOLOGISK HÅLLBARHET

M2 ska sträva efter minsta möjliga påverkan på miljön. Hit hör utnyttjande av naturens resurser, val av material, val av energislag och energianvändning, ansvarsfullt resande och transporter samt ansvar för hantering av restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Fastighetsverksamheten
Inom fastighetsverksamheten arbetar M2 löpande med att minska fastigheternas miljöpåverkan där den största miljöpåverkan sker genom el-, vatten- och värmeanvändning.
Nedan listas några av de åtgärder som genomförts, alternativt pågår eller ska genomföras i närtid.

  • Nya arbetssätt har införts för ökad hållbarhet, bland annat samordnas transporter, cykel används, fler inköp görs digitalt och serviceanmälningar
    och besiktningar administreras helt digitalt.
  • El- och hybridbilar har köpts in vid utbyte av bilar som används inom förvaltning och fastighetsskötsel. Utvärdering pågår inför fortsatt utbyte av bilparken.
  • Standardiserade entreprenadhandlingar för upphandling av serviceärenden och entreprenader har tagits fram. Vi säkerställer med detta att våra leverantörer har rätt kompetens och följer gällande lagkrav avseende miljö, byggregler och arbetsmiljö.
  • Certifierad leverantör av vitvaror har upphandlats där vi säkerställer inköp av miljöklassade produkter samt att leverans, installation och hantering av uttjänta vitvaror sker enligt gällande miljökrav.
  • Certifierad leverantör av arbetskläder har upphandlats där vi säkerställer inköp och materialval enligt gällande miljökrav.
    En policy har tagits fram för hantering av uttjänta kläder.
  • Ett centralt avtal har upphandlats för inköp av kontorsmaterial.

Entreprenad och projektutveckling
Under 2017 fattades ett övergripande mål i Wästbygg om att verksamheten ska vara fossilfri till år 2030. För att nå detta mål krävs omställning till förnyelsebar energi inom områdena el, värme och transporter. Under 2019 genomfördes en kartläggning av alla klimatutsläpp som berör den dagliga verksamheten. Det konstaterades då att det är transporter av byggmaterial, maskiner och provisorisk byggvärme samt tjänsteresor som står för den största delen av miljöpåverkan.

Under flera år har Wästbygg arbetat med en rad olika åtgärder på byggarbetsplatserna i syfte att minska energianvändningen.
Under 2019 utarbetades och påbörjades implementeringen av ”Klimatsmart byggarbetsplats”, ett konkret verktyg för att nå målsättningen om en fossilfri byggarbetsplats 2030. Verktyget omfattar bland annat områden som bodetablering, materialtransporter, avfall, innovationer, förnybar el och provisorisk byggvärme.

I strävan att minska Wästbyggs belastning på miljön är transporter en viktig faktor. Andelen resor med lägre klimatavtryck måste öka samtidigt som åtgärder tas för att minska resandet. Transporter rör allt från den egna personalens resor till materialleveranser till och från byggarbetsplatser. Här ligger en av de stora utmaningarna i omställningen mot en fossilfri verksamhet och här har Wästbygg fortfarande en lång väg att gå.

Sedan hösten 2017 har Wästbygg Svanens grundlicens, vilket innebär att de miljömärker egenutvecklade bostadsprojekt. Att certifiera en byggnad enligt Svanen ger låg energiförbrukning, en bättre inomhusmiljö och en garanti för att inga miljöfarliga ämnen används. Under 2019 har Wästbygg arbetat med totalt 14 miljöcertifierade byggnader.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att i olika forum göra medarbetarna medvetna om de miljömässiga och ekonomiska vinster som kan göras med olika miljöfrämjande åtgärder och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.

SOCIAL HÅLLBARHET

Inom M2 är principerna om jämställdhet och ömsesidig respekt bland de anställda självklara. Samtliga medarbetare förväntas bemöta såväl varandra som kunder, leverantörer samt andra personer företaget har affärsrelationer med på ett sätt som främjar god stämning och varaktiga relationer. Boendemiljön i våra fastigheter ska vara trivsam, trygg och inkluderande.

Inga former av diskriminering eller trakasserier tolereras på företaget. Vi eftersträvar likvärdiga arbetsvillkor för alla som är verksamma på våra arbetsplatser.

En god balans mellan arbete och fritid men också mellan vila och aktivitet är viktig för hälsan. M2 vill gärna främja fysiskt välmående. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag samt uppmuntrar till regelbunden motion och hälsovård, både på egen hand och genom deltagande i företagssubventionerade aktiviteter. I vårt friskvårdsarbete har vi också god hjälp av företagshälsovården med regelbundna hälsokontroller och/eller tillgång till vård vid sjukdom.

Fastighetsverksamheten
Inom fastighetsverksamheten har vi, utöver administrativ personal, egna förvaltare anställda. Fastighetsskötseln sköts av underentreprenörer, som ska följa gällande lagar och regler på arbetsmarknaden.

Inom M2s verksamhet är representationen mellan könen jämn med 4 män och 6 kvinnor i slutet av 2018. Något definierat projekt för ökad mångfald pågår inte inom koncernen, men vid varje rekrytering görs en noggrann kandidatprövning för att säkerställa att kompetens och personliga egenskaper avgör vem som får en tjänst.

Entreprenad och projektutveckling
Koncernbolaget Wästbygg ABs ledningssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt ISO 45001. Certifieringen ställer krav på ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar som mål. På företaget finns ett arbetsmiljöråd med representanter från olika yrkeskategorier, regioner och koncernbolag som ansvarar för utveckling och uppföljning av arbetsmiljörelaterade frågor i nära samarbete med företagsledningen.

En trygg och säker arbetsmiljö på byggarbetsplatserna står ständigt på agendan. Kombinerade skydds- och miljöronder genomförs regelbundet på samtliga arbetsplatser. Wästbyggs arbetsmiljösamordnare genomförde 242 (291) protokollförda arbetsplatsbesök under 2019 fördelat på 61 arbetsplatser. Vid besöken gås även arbetsmiljöplaner och riskanalyser igenom med platsledningen.

Under 2019 arbetade Wästbygg vidare med kampanjen ”Always report” för att få medarbetare och underentreprenörer att rapportera tillbud, det vill säga när det varit nära ögat utan att en olycka skett. Information om tillbuden visar var riskerna finns, vilket är värdefullt i det förebyggande arbetet. Målet är att arbetsplatsolyckorna ska minska med tio procent jämfört med föregående år under åren 2018–2020 med sikte mot en nollvision på ytterligare några års sikt. Bland annat samarbetar Wästbygg med Beteendelabbet för att främja ett säkerhetsmedvetet agerande i alla arbetsmoment.

För att göra olycksstatistiken jämförbar från år till år när verksamheten växer räknar vi olyckorna i förhållande till omsatt miljard kronor. Olyckorna minskar då med 16,9 procent från 2018 till 2019, vilket är oerhört positivt. I reella tal minskar olyckorna med 11,1 procent.

En av utmaningarna i byggbranschen är bristen på en jämn representation mellan män och kvinnor inom produktion och produktionsledning. För att lyfta frågan har ett internt mål formulerats att Wästbyggs medarbetare år 2025 ska spegla Sveriges befolkning vad gäller könsfördelning och mångfald. En årlig positiv ökning ska ske för andelen kvinnor totalt inom bolaget och andel kvinnor på ledande positioner. För att nå dit krävs en rad olika åtgärder, inte minst ett fortsatt aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket för att attrahera kvinnor med rätt kompetens.

Som ett verktyg i det fortsatta arbetet mot ökad jämställdhet har Wästbygg ett kvinnligt nätverk. Nätverket ska fungera som ett forum för stöd, erfarenhetsutbyte och problemlösning för företagets kvinnliga medarbetare men också bidra till att lyfta jämställdhetsfrågorna i vardagen.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom återkommande medarbetarsamtal samt företagsledningens uppmuntran och subventionering av motionsaktiviteter och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy. Alla medarbetare ges även möjlighet att vara med och påverka till exempel arbetssätt och processer inom sina respektive områden samt uppmuntras till vidareutveckling.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Vi strävar efter långsiktig och hållbar finansiell stabilitet och tillväxt. Vår ambition är att förvalta våra fastigheter väl och effektivt till maximal kundnytta. Vi investerar inte för kortsiktig vinst och vi strävar efter att skapa långsiktiga värden både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv.

M2s målsättning är att aktivt arbeta med antikorruption och upprätthålla transparens och öppenhet.

M2 och dess medarbetare får aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning av någon form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare med till exempel syfte att skapa eller behålla affärer. Erbjudanden om representation bör endast accepteras om de ligger inom ramarna för god affärssed.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att upprätthålla och vidareutveckla en god intern kontroll inom alla områden och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.