HÅLLBARHET

EKOLOGISK HÅLLBARHET

M2 ska sträva efter minsta möjliga påverkan på miljön. Hit hör utnyttjande av naturens resurser, val av material, val av energislag och energianvändning, ansvarsfullt resande och transporter samt ansvar för hantering av restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Fastighetsverksamheten
Inom fastighetsverksamheten arbetar M2 löpande med att minska fastigheternas miljöpåverkan där den största miljöpåverkan sker genom el-, vatten- och värmeanvändning.
Nedan listas några av de åtgärder som genomförts under 2020, alternativt pågår eller ska genomföras i närtid.

 • För ökat fokus på energieffektivisering och utveckling har en ny tjänst som energisamordnare tillsats. Rollen ansvarar för analys och uppföljning av energiförbrukning, anläggningsoptimering, energieffektiviseringsprojekt och att identifiera förbättringsåtgärder.
 • Innovation och teknikutveckling skapar ständigt nya, förbättrade möjligheter till energibesparing. M2 investerar kontinuerligt i uppgraderade styrsystem för värme och ventilation.
  Arbetet inom förvaltningen har en viktig roll i att maximera fastigheternas resurseffektivitet, genom bland annat systematiska energironderingar säkerställs en effektiv och optimerad drift.
  Ett projekt pågår där ny teknik för tidsstyrning av ventilationsaggregat utvärderas. LED-belysning och rörelsestyrd belysning ersätter traditionella ljuskällor.
 • Under 2020 genomfördes ett antal åtgärder för att minska pappersförbrukningen. Genom att erbjuda våra hyresgäster ett flertal digitala distributionsalternativ har pappersaviseringen minskat med 17 procent. Vår målsättning är att aviseringen på sikt ska vara helt digital.
  Uppgraderade IT-system och ändrade rutiner har möjliggjort digital lagring av material i större utsträckning, vilket lett till att antalet utskrifter minskats väsentligt.
 • All el som används inom M2s förvaltning ska produceras från förnybara källor. Den el som köpts under 2020 är EPD-certifierad och kommer från vattenkraft. M2 utvärderar även möjligheten att framöver investera i solcellsanläggningar för att på så sätt öka tillgången till förnybar el.
 • Som en del i arbetet att minska vattenförbrukningen utrustas successivt kranar i våra lägenheter med vattenbesparande reduceringsventiler.
  Vid utbyte av varmvattencirkulationspumpar installeras tryckstyrda pumpar med inbyggd AI-funktion som känner av och anpassar flödesbehovet.
 • En majoritet av de bilar som används inom förvaltning och fastighetsskötsel är el- och hybridbilar. Som en ytterligare åtgärd för att minska våra transporters klimatpåverkan har planering av servicearbeten optimerats, utrustning i fordon anpassats och möjlighet till lagerhållning utökats.
  Som en konsekvens av pandemin har användandet av digitala kommunikations- och möteslösningar ökat betydligt vilket lett till nya samarbetsformer och minskat resande.
 • Ett nytt ramavtal har tecknats med en certifierad leverantör av förbrukningsartiklar till driften där vi säkerställer inköp och materialval enligt gällande miljökrav.

Entreprenad och projektutveckling
2017 fattades ett övergripande mål om att Wästbyggs verksamhet ska vara fossilfri till år 2030 inom områdena el, värme, transporter och avfall. För att nå detta mål krävs omställning till förnybar energi inom dessa områden.
Genom en kartläggning av verksamheten har de stora utsläppsposterna identifierats. Det konstaterades att det är tjänsteresor, materialtransporter, provisorisk byggvärme samt fjärrvärmeanvändning som står för den största delen av miljöpåverkan. Utifrån resultatet har en plan tagits fram med delmål inom varje område.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att i olika forum göra medarbetarna medvetna om de miljömässiga och ekonomiska vinster som kan göras med olika miljöfrämjande åtgärder och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.

SOCIAL HÅLLBARHET

M2s ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller kompetent personal. Vi ska erbjuda en trygg och sund arbetsplats där medarbetare med engagemang och professionalitet representerar företagets värderingar.
Organisationen är decentraliserad och kännetecknas av samarbete, delaktighet, transparens och korta beslutsvägar.

Inom M2 är principerna om jämställdhet och ömsesidig respekt bland de anställda självklara. Samtliga medarbetare förväntas bemöta såväl varandra som kunder, leverantörer samt andra personer företaget har affärsrelationer med på ett sätt som främjar samarbete och varaktiga relationer.
Inga former av diskriminering eller trakasserier tolereras på företaget. För oss innebär mänskliga rättigheter att alla som är verksamma på våra arbetsplatser har likvärdiga arbetsvillkor.
Alla underentreprenörer ska underteckna avtalet UE2015, där de intygar att de sköter sina åtaganden gentemot de anställda, samt upprätta och lämna in en riskanalys för arbetsmiljön.
M2 värdesätter mångfald högt och har som målsättning att organisationens sammansättning ska spegla samhället i stort vad gäller ålder, kön och ursprung.

En god balans mellan arbete och fritid men också mellan vila och aktivitet är viktig för hälsan. M2 vill gärna främja fysiskt välmående. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag samt uppmuntrar till regelbunden motion och hälsovård, både på egen hand och genom deltagande i företagssubventionerade aktiviteter. I vårt friskvårdsarbete har vi också god hjälp av företagshälsovården med regelbundna hälsokontroller och/eller tillgång till vård vid sjukdom.

Fastighetsverksamheten
Inom fastighetsverksamheten har vi, utöver administrativ personal, egna förvaltare och fastighetsskötare anställda. I de fall fastighetsskötseln sköts av underentreprenörer ska gällande lagar och regler på arbetsmarknaden följas.
De lokala förvaltningskontoren ansvarar för löpande fastighetsförvaltning, drift och kontakt med intressenter och hyresgäster. Huvudkontoret agerar central stödfunktion till förvaltningen inom ekonomi, hyresadministration, marknad, HR och IT.
Arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö pågår fortlöpande. Under andra halvåret 2021 kommer ett av våra fokusområden vara organisationen, med ett starkt engagemang, ökad effektivitet, trivsel och hälsa som mål.

M2 har som avsikt att varje år hålla en konferens där all personal närvarar och tar del av bolagets framtidsvisioner, strategier, utvecklingsplaner och utmaningar.
Därutöver genomförs årligen medarbetarsamtal där individuella mål sätts utifrån bolagets övergripande målsättning. Under samtalen behandlas även medarbetarens arbetssituation, trivsel, prestation och utvecklingsmöjligheter.
M2 ser ett starkt samband mellan kompetensutveckling och verksamhetens utveckling. Vikten av medarbetare med rätt kompetens är avgörande. Möjlighet till vidareutbildning och lärande uppmuntras och erbjuds kontinuerligt.

Vid varje rekrytering görs en noggrann kandidatprövning med både intervjuer och lämplighetstest för att säkerställa att kompetens och personliga egenskaper avgör vem som får en tjänst.
I slutet av 2020 hade M2s fastighetsverksamhet 30 anställda, varav 10 kvinnor och 20 män.

För att främja framtida branschkompetens erbjuder M2 årligen ett antal praktikplatser och sommarjobb. På grund av rådande pandemi kunde vi under 2020 tyvärr inte ta emot så många sökande som vi önskat.

Entreprenad och projektutveckling
Koncernbolaget Wästbygg ABs ledningssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt ISO 45001. Certifieringen ställer krav på ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar som mål. En trygg och säker arbetsmiljö på byggarbetsplatserna står ständigt på agendan.

Under 2020 arbetade Wästbygg vidare med kampanjen ”Always report” för att få medarbetare och underentreprenörer att rapportera tillbud, det vill säga när det varit nära ögat utan att en olycka skett. Information om tillbuden visar var riskerna finns, vilket är värdefullt i det förebyggande arbetet. Målet är att arbetsplatsolyckorna ska minska med tio procent jämfört med föregående år under åren 2018–2020 med sikte mot en nollvision på ytterligare några års sikt.

För att göra olycksstatistiken jämförbar från år till år när verksamheten växer räknas olyckorna i förhållande till omsatta miljarder kronor. Olyckorna minskar då med 40 procent från 2019 till 2020, vilket är oerhört positivt. I reella tal minskar olyckorna med 41 procent.

Wästbygg vill ta en tydlig position inom byggbranschen vad gäller jämställdhet och mångfald. Ett målmedvetet arbete har under de senaste åren givit tydliga resultat på jämställdhetsområdet, med fler kvinnor såväl i ledande befattningar som generellt i koncernen.
Nu spänns bågen ännu högre med mål att Wästbygg 2025 ska
spegla Sveriges befolkning vad gäller könsfördelning och mångfald. Genom att spegla det samhälle vi utvecklar och bygger för, skapar vi de bästa förutsättningarna för vår koncerns långsiktiga lönsamhet, innovation och en hållbar utveckling.​

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom återkommande medarbetarsamtal samt företagsledningens uppmuntran och subventionering av motionsaktiviteter och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy. Alla medarbetare ges även möjlighet att vara med och påverka till exempel arbetssätt och processer inom sina respektive områden samt uppmuntras till vidareutveckling.

EKONOMISK HÅLLBARHET

M2s affärsstrategi är en långsiktig verksamhet med hållbar finansiell stabilitet och tillväxt. Vi investerar inte för kortsiktig vinst och strävar efter att skapa långsiktiga värden både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv. Verksamheten ska i alla led kännetecknas av affärsmässighet och professionalitet.

Vår vision är att förvalta våra fastigheter väl och effektivt till maximal kundnytta. Vi tror att närhet till kunden, god kundkännedom och erfarenhet är viktiga faktorer för en ökad kundnöjdhet.
Med fastighetsförvaltning i egen regi och lokal närvaro arbetar M2 aktivt för att skapa varaktiga affärsrelationer.
Målsättningen är att genom ett nära kundsamarbete, med långsiktighet och hållbarhet i fokus, skapa god ekonomisk utveckling.

För att säkerställa hållbara inköp och kvalitet på leveranser har standardiserade entreprenadhandlingar för upphandling tagits fram och ramavtal tecknats med certifierade leverantörer.
Våra leverantörer ska ha rätt kompetens och följa gällande lagkrav avseende miljö, byggregler och arbetsmiljö.

M2s leverantörer förväntas bedriva verksamhet i linje med M2s hållbarhetskrav och värderingar. För att säkerställa att leverantörer av tjänster och varor efterlever dessa har M2 tagit fram en uppförandekod som sammanfattar krav avseende miljöhänsyn, affärsetik och arbetsmiljö. Uppförandekoden ska biläggas till större leverantörs- och ramavtal.

M2s ambition är att aktivt arbeta med antikorruption och upprätthålla transparens och öppenhet. M2 och dess medarbetare får aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning av någon form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare med till exempel syfte att skapa eller behålla affärer. Erbjudanden om representation bör endast accepteras om de ligger inom ramarna för god affärssed.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att upprätthålla och vidareutveckla en god intern kontroll inom alla områden och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.