VÅRA INVESTERINGAR

NOTERADE FASTIGHETSBOLAG

M2s investeringar i fastighetsbolag består främst av ägande i noterade fastighetsbolag.
M2 är delägare i Klövern AB (publ), Corem Property Group AB (publ), AB Sagax (publ) och Castellum AB (publ).

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som huvudinriktning.
Företagets verksamhet är indelad i tre regioner – Stockholm, Syd och Öst. Därutöver finns en utlandsverksamhet.
www.klovern.se

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar primärt lager- och logistikfastigheter i mellersta och södra
Sverige samt i Danmark.
www.corem.se

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Danmark.
www.sagax.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Företaget har lokal närvaro i ett tjugotal städer i Sverige
samt i Köpenhamn och Helsingfors. Fastighetsbeståndet utgörs främst av kontor och lager-/logistikanläggningar.
www.castellum.se

DIREKTÄGDA FASTIGHETER

M2 Asset Management AB förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige under varumärket M2 Gruppen.

M2 Gruppens fastigheter är koncentrerade till fyra orter.
Huvuddelen av det direktägda fastighetsbeståndet finns i
Stockholmsområdet. Fastighetsbeståndet utgörs till övervägande del av bostäder samt kontors- och handelsfastigheter.
www.m2gruppen.se

ENTREPRENAD OCH PROJEKTUTVECKLING

Dotterbolaget Wästbygg Gruppen AB är verksamt inom entreprenad och projektutveckling.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag inom segmenten bostäder, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar med
en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige.
www.wastbygg.se

ÖVRIGA INVESTERINGAR

M2 har ett mindre antal övriga investeringar, noterade och onoterade, bl a SBB, Footway, Odd Molly och Devyser samt en
portfölj med noterade värdepapper, huvudsakligen svenska bolag.

Devyser är ett svenskt bolag, specialiserat på diagnostiska kit för komplexa DNA-test inom onkologi, reproduktiv hälsa och ärftliga sjukdomar. Devysers tester används i diagnostiska laboratorier i mer än 50 länder över hela världen.
www.devyser.se

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode och närliggande livsstilsprodukter för tjejer.
Bolaget grundades 2002 och är sedan 2010 noterat på Nasdaq Stockholm.
www.oddmolly.se

Footway är en renodlad skobutik på nätet som idag finns på elva marknader i Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och distributionen hanteras via ett centrallager i Helsingborg. 
www.footway.se

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden och hyresrätter i Sverige och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta fastigheterna långsiktigt.
https://sbbnorden.se