HÅLLBARHET

MILJÖ

M2 ska sträva efter minsta möjliga påverkan på miljön. Hit hör utnyttjande av naturens resurser, val av material, val av energislag och energianvändning samt ansvar för hantering av restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten. Fastighetsverksamheten Inom fastighetsverksamheten arbetar M2 löpande med att minska fastigheternas miljöpåverkan där den största miljöpåverkan sker genom el-, vatten- och värmeanvändning. Nedan listas några av de åtgärder som genomförts, alternativt pågår eller ska genomföras i närtid.
• I slutet av 2014 installerade vi en vattenburen värmepump i ett referensobjekt i Skokloster, vilket gav en mer än halverad energiförbrukning. Sedan dess har vi installerat vattenburna värmepumpar i samtliga fastigheter i Skokloster och har minskat energiförbrukningen, och därmed miljöpåverkan, väsentligt.
• I slutet av 2017 påbörjades implementeringen av ett nytt energiuppföljningssystem för att bättre kunna följa upp och kartlägga energiförbrukningen i samtliga fastigheter och därmed kunna vidta rätt åtgärder för att minska förbrukningen.
• I samband med badrumsrenoveringar tar vi bort badkar och installerar dusch i stället, vilket medför en lägre vattenkonsumtion.
• Successivt moderniserar vi vårt fastighetsbestånd och upprättar miljöhus eller miljörum för sopsortering och hantering av grovsopor.
• I en del av fastighetsbeståndet förekommer radon och mätningar har utförts och utförs löpande. I de fall fastställda gränsvärden överskrids, vidtas åtgärder.
• I vissa fastigheter förekommer PCB, vilket successivt saneras. Under året har PCB-sanering genomförts i en av våra fastigheter i Stockholm.
Entreprenad och projektutveckling Under 2017 fattades ett övergripande mål i Wästbygg om att verksamheten ska vara fossilfri till år 2030. För att nå detta mål krävs omställning till förnyelsebar energi inom områdena el, värme och transporter. Dessutom behöver alla led energieffektiviseras. Under 2018 kommer en kartläggning av alla direkta utsläpp att genomföras och delmål ska formuleras inom respektive område. Under flera år har Wästbygg arbetat med en rad olika åtgärder på byggarbetsplatserna i syfte att minska energianvändningen. Energieffektiv etablering är ett helhetsgrepp som bland annat innebär val av byggbodar med extra isolering, energifönster och värmeväxlare. I strävan att minska Wästbyggs belastning på miljön är färre transporter en viktig faktor. Transporter rör allt från den egna personalens resor till leveranser till och från våra byggarbetsplatser. Här ligger en av de stora utmaningarna i omställningen mot en fossilfri verksamhet och här har vi fortfarande en lång väg att gå. Under hösten 2017 har Wästbygg erhållit Svanens grundlicens, vilket innebär att vi har rätt att miljömärka våra egenutvecklade projekt. Primärt kommer vi att Svanencertifiera bostäder och skolor. Eftersom vi själva ser stora vinster med miljöcertifierade byggnader försöker vi även påverka de kunder som inte själva efterfrågar miljöcertifierade byggnader att göra hållbara val. Det gör vi bland annat genom att lämna alternativa gröna anbud med förslag på klimatsmarta lösningar.
Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att i olika forum göra medarbetarna medvetna om de miljömässiga och ekonomiska vinster som kan göras med olika miljöfrämjande åtgärder och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL

En god balans mellan arbete och fritid men också mellan vila och aktivitet är viktig för hälsan. M2 vill gärna främja fysiskt välmående. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag samt uppmuntrar till regelbunden motion och hälsovård, både på egen hand och genom deltagande i företagssubventionerade aktiviteter. I vårt friskvårdsarbete har vi också god hjälp av företagshälsovården med regelbundna hälsokontroller och/eller tillgång till vård vid sjukdom. Fastighetsverksamheten
Inom fastighetsverksamheten har vi, utöver administrativ personal, egna förvaltare anställda. Fastighetsskötseln sköts av underentreprenörer, som ska följa gällande lagar och regler på arbetsmarknaden. Inom M2s verksamhet är representationen mellan könen jämn med 5 män och 6 kvinnor i slutet av 2017. Något definierat projekt för ökad mångfald pågår inte inom koncernen, men vid varje rekrytering görs en noggrann kandidatprövning för att säkerställa att kompetens och personliga egenskaper avgör vem som får en tjänst.
Entreprenad och projektutveckling
Wästbygg är certifierat enligt OHSAS 18001, vilket ställer krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar som mål. På företaget finns en arbetsmiljögrupp med representanter från olika yrkeskategorier, regioner och koncernbolag som ansvarar för utveckling och uppföljning av arbetsmiljörelaterade frågor i nära samarbete med företagsledningen. En trygg och säker arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser står ständigt på agendan. Kombinerade skydds- och miljöronder genomförs regelbundet på samtliga arbetsplatser. Wästbyggs arbetsmiljösamordnare genomförde 247 protokollförda arbetsplatsbesök under 2017 fördelat på 55 arbetsplatser. Vid besöken gås även arbetsmiljöplaner och riskanalyser igenom med platsledningen. Trots alla åtgärder ökade antalet inrapporterade tillbud och olyckor under 2017, vilket är oerhört allvarligt. En del av förklaringen är att vi haft fler projekt igång i kombination med att rapporteringen även av mindre allvarliga tillbud fortsätter att öka. Personskadorna är i de allra flesta fall av lindrigare art, men även allvarliga olyckor har inträffat under året. För de kommande tre åren har mål satts upp för att minska tillbud och olyckor. Bland annat kommer vi att samarbeta med Beteendelabbet för att undersöka hur vi kan främja ett säkerhetsmedvetet agerande i alla arbetsmoment. Ett av byggbranschens stora problem är bristen på en jämn representation mellan män och kvinnor inom produktion och produktionsledning. För att lyfta frågan har Wästbygg formulerat ett internt mål om att öka andelen kvinnor i ledande befattningar till 30 procent år 2020. För att nå dit krävs en rad olika åtgärder, inte minst ett fortsatt aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket för att attrahera kvinnor med rätt kompetens. Förutsättningarna ser i nuläget relativt goda ut. Sedan en rekryteringsportal aktiverades i april 2017 visar statistiken att ungefär lika många män som kvinnor besöker den och att fler kvinnor än män sökte de tjänster som varit utlysta där. 38 procent av de rekryteringar som gjorts via portalen är kvinnor.
Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom återkommande medarbetarsamtal samt företagsledningens uppmuntran och subventionering av motionsaktiviteter och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Inom M2 är principerna om jämställdhet och ömsesidig respekt bland de anställda självklara. Samtliga medarbetare förväntas bemöta såväl varandra som kunder, leverantörer samt andra personer företaget har affärsrelationer med på ett sätt som främjar god stämning och varaktiga relationer. Inga former av diskriminering eller trakasserier tolereras på företaget. För oss innebär mänskliga rättigheter att alla som är verksamma på våra arbetsplatser har likvärdiga arbetsvillkor. Alla underentreprenörer inom entreprenad- och projektutvecklingsverksamheten ska underteckna avtalet UE2015, där de intygar att de sköter sina åtaganden gentemot de anställda. De ska även upprätta och lämna in en riskanalys för arbetsmiljön.
Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom återkommande medarbetarsamtal där uppföljning görs och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy. Alla medarbetare ges även möjlighet att vara med och påverka till exempel arbetssätt och processer inom sina respektive områden samt uppmuntras till vidareutveckling.

MOTVERKAN AV KORRUPTION

Det är förbjudet att begära eller ge någon form av löften i samband med gåvor. M2 och dess medarbetare får aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning av någon form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare med till exempel syfte att skapa eller behålla affärer. Erbjudanden om representation bör endast accepteras om de ligger inom ramarna för god affärssed.
Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnad inom detta område sker dels genom att upprätthålla och vidareutveckla en god intern kontroll inom alla områden och dels genom tillämpning av entreprenad- och projektutvecklingsverksamhetens verksamhetspolicy.