PRESSMEDDELANDE
2020-05-14

Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 14 maj 2020 fattades bland annat följande beslut.

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2019 beslutades om en utdelning om 175 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö. Rutger Arnhult omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att inget arvode till styrelseledamöterna skall utgå för perioden fram till nästa årsstämma.  

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor. Arvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. För ordinarie ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med maximalt tre månatliga grundlöner per år och ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Ledande befattningshavare ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personers försorg den 14 maj 2020 kl. 15:00.

Ladda ner som PDF