PRESSMEDDELANDE
2021-05-24

Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2021 fattades bland annat följande beslut.

Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2020 beslutades om en utdelning om 500 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö. Rutger Arnhult omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att ett arvode om 50 000 kr för perioden fram till nästa årsstämma ska utgå till respektive ledamot som inte är anställd i M2 Asset Management AB (publ) och att inget arvode ska utgå till ledamoten som är anställd i M2 Asset Management AB (publ).

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor. Arvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. För ordinarie ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med maximalt tre månatliga grundlöner per år och ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Ledande befattningshavare ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personers försorg den 24 maj 2021 kl. 16:00.

Ladda ner som PDF