PRESSMEDDELANDE
2022-05-17

Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 17 maj 2022 fattades bland annat följande beslut.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 ska ske med 850 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö. Rutger Arnhult valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara en.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvode ska uppgå till 75 000 kronor för styrelseordföranden och 60 000 kronor vardera för övriga ledamöter som inte är anställd i bolaget.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Anders Johansson, T.F. Ekonomichef, 010-706 01 11, anders.johansson@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personers försorg den 17 maj 2022 kl. 15:00.

Ladda ner som PDF