2018-02-26

OKTOBER – DECEMBER 2017

– Hyresintäkterna uppgick till 56 mkr (53), en ökning med 6 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 938 mkr (748), en ökning med 25 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 58 mkr (82), en minskning med 29 %.

– Periodens resultat uppgick till 194 mkr (288), en minskning med 33 %.

– Periodens totalresultat uppgick till 96 mkr (81), en ökning med 19 %.

RÄKENSKAPSÅRET 2017

– Hyresintäkterna uppgick till 216 mkr (200), en ökning med 8 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 2 838 mkr (2 331), en ökning med 22 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 177 mkr (71), en ökning med 149 %.

– Periodens resultat uppgick till 899 mkr (534), en ökning med 68 %.

– Periodens totalresultat uppgick till 1 251 mkr (637), en ökning med 96 %.

– Bolagets justerade soliditet uppgick till 47 % (51).

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

– På extra bolagsstämma den 15 juni 2017 beslutades att M2 Asset Management AB (publ) skulle registreras som ett publikt aktiebolag och dela ut 450 kr per aktie, totalt 45 mkr.

– I mars 2017 tecknades avtal om att förvärva tomträtten Stockholm Färöarna 1 i Kista. Tomträtten tillträddes den 7 juli 2017.

– Den 6 juli 2017 emitterade bolaget ett icke-säkerställt obligationslån om 600 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden.

– Bolaget investerade under andra halvåret 2017 i det noterade fastighetsbolaget Castellum. Bolaget ägde per 31 december motsvarande 4 procent av det totala antalet utestående aktier i Castellum.

– I oktober godkände NASDAQ M2 Asset Management AB (publ) som emittent av det icke-säkerställda obligationslånet om 600 mkr.

– I oktober utökade bolaget det befintliga obligationslånet med 300 mkr.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRES UTGÅNG

– Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.


Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 08:00.
 

M2 Asset Management AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF