2019-02-22

JANUARI – DECEMBER 2018

– Hyresintäkterna uppgick till 226 mkr (216), en ökning med 5 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 652 mkr (2 838), en ökning med 29 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 282 mkr (177), en ökning med 59 %.

– Periodens resultat före skatt uppgick till 1 975 mkr (1 087), en ökning med 82 %.

– Periodens resultat uppgick till 1 983 mkr (1 251), en ökning med 59 %.

– Räntetäckningsgraden uppgick till 5,2 gånger (4,2).

– Justerad soliditet uppgick till 53,8 % (50,1).

– Avkastningen på eget kapital uppgick till 38,7 % (31,0).

OKTOBER – DECEMBER 2018

– Hyresintäkterna uppgick till 57 mkr (56), en ökning med 2 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 151 mkr (938), en ökning med 23 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 124 mkr (58), en ökning med 114 %.

– Periodens resultat före skatt uppgick till 956 mkr (130), en ökning med 635 %.

– Periodens resultat uppgick till 1 014 mkr (96), en ökning med 956 %.

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

– Den 18 juni avyttrades och frånträdes koncernens samtliga fastigheter i Karlskrona.

– Den 4 oktober lämnade Klövern ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora. M2 accepterade erbjudandet och samtliga aktier i Agora avyttrades under fjärde kvartalet.

– På extra bolagsstämma den 25 november valdes Johan Sjö till styrelseledamot.

– Den 20 december ingick M2 en överenskommelse med SBB i Norden AB avseende avyttring av koncernens fastigheter i Enköping, Sigtuna, Södertälje och Söderhamn samt fastigheter övertagna från närstående. Frånträdet är planerat till 29 mars 2019.

– Den 20 december tecknade M2 7 258 065 stamaktier av Serie D i SBB i Norden AB till en kurs om 31 kronor per aktie. Sammantaget uppgår emissionslikviden för M2 till 225 mkr.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

– Den 25 januari 2019 emitterade M2 ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr. I samband med emissionen köpte M2 tillbaka 300 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 till en kurs om 101,50 kr.

– M2 ansökte om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och den 29 januari 2019 godkände och registrerade Finansinspektionen prospektet i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Obligationens första handelsdag var den 31 januari 2019.

– På extra bolagsstämma den 18 februari 2019 valdes Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö till ny styrelse. 

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF