HALVÅRET JANUARI – JUNI 2017

– Hyresintäkterna uppgick till 106 mkr (97), en ökning med 9 %.

– Intäkterna från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 256 mkr (1 053), en ökning med 19 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 75 mkr (20), en ökning med 275 %.

– Periodens resultat uppgick till 524 mkr (169), en ökning med 210 %.

– Periodens totalresultat uppgick till 732 mkr (223), en ökning med 228 %.

– Bolagets justerade soliditet uppgick till 57 % (51).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

– På extra bolagsstämma den 15 juni 2017 beslutades att M2 Asset Management AB skulle registreras som publikt aktiebolag och dela ut 450 kr per aktie, totalt 45 mkr.

– I mars 2017 tecknades avtal om att förvärva tomträtten Stockholm Färöarna 1 i Kista.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

– Den 6 juli 2017 emitterade bolaget ett icke-säkerställt obligationslån om 600 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden.

– Den 7 juli tillträdde bolaget tomträtten Stockholm Färöarna 1 i Kista.

– Bolaget investerade under tredje kvartalet 2017 i det noterade fastighetsbolaget Castellum. Bolaget ägde per 27 september motsvarande ca 3% av totala antalet utestående aktier i Castellum.

 
Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2017 kl 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30  Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte: Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF