2019-08-30

JANUARI – JUNI 2019

–       Hyresintäkterna uppgick till 98 mkr (110). Minskningen är framförallt hänförlig till gjorda avyttringar under perioden.

–       Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 899 mkr (1 683).

–       Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 43 mkr (56) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling uppgick till 102 mkr (62).

–       Periodens rörelseresultat uppgick till 126 mkr (103), en ökning med 22 %.

–       Resultatandel från intressebolag uppgick till 341 mkr (231), en ökning med 48 %.

–       Värdeförändringar fastigheter uppgick till 163 mkr (56) och värdeförändringar finansiella tillgångar påverkade resultatet med 729 mkr (-337).

–       Periodens resultat före skatt uppgick till 1 533 mkr (492).

–       Periodens resultat uppgick till 1 467 mkr (472).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

–       Den 25 januari 2019 tecknades avtal med SBB i Norden AB om överlåtelse av koncernens fastigheter i Enköping, Sigtuna, Södertälje och Söderhamn samt fastigheter övertagna från närstående. Fastigheterna frånträddes den 29 mars 2019.

–       Den 25 januari 2019 emitterade M2 ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr. I samband med emissionen köpte M2 tillbaka 300 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 till en kurs om 101,50 kr.

–       M2 ansökte om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och den 29 januari 2019 godkände och registrerade Finansinspektionen prospektet i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Obligationens första handelsdag var den 31 januari 2019.

–       Den 15 februari 2019 tecknades avtal om överlåtelse av fastigheterna Lärlingen 2, Revisorn 7, Sillö 6, Skyttbrink 29 och Ösby 1:32. Fastigheterna frånträddes den 1 april 2019.

–       På extra bolagsstämma den 18 februari 2019 valdes Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö till ny styrelse.

–       M2s dotterföretag Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat entreprenadavtal med Northvolt om att uppföra en produktionsanläggning för batterier till elfordon i Skellefteå på över 100 000 kvm.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

–       Efter periodens utgång har M2 emitterat ytterligare icke-säker-ställda obligationer under bolagets obligationslån med slutligt förfall den 25 januari 2022 och ett rambelopp om 1 000 mkr. Den 16 augusti emitterades 300 mkr till en överkurs motsvarande en marginal på ca 3,50 % och den 29 augusti emitterades 250 mkr till en överkurs motsvarande en marginal på ca 3,30 %. Total utestående volym uppgår efter emissionerna till 850 mkr. M2 kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF