2019-05-31

JANUARI – MARS 2019

–       Hyresintäkterna uppgick till 56 mkr (56).

–       Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 878 mkr (789), en ökning med 11 %.

–       Periodens rörelseresultat uppgick till 63 mkr (41), en ökning med 54 %.

–       Resultatandel från intressebolag uppgick till 156 mkr (157).

–       Värdeförändringar fastigheter uppgick till 100 mkr (56) och värdeförändringar finansiella tillgångar påverkade resultatet med 794 mkr (-503).

–       Periodens resultat före skatt uppgick till 1 185 mkr (14).

–       Periodens resultat uppgick till 1 113 mkr (1).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

–         Den 25 januari 2019 tecknades avtal med SBB i Norden AB om överlåtelse av koncernens fastigheter i Enköping, Sigtuna, Södertälje och Söderhamn samt fastigheter övertagna från närstående. Fastigheterna frånträddes den 29 mars 2019.

–         Den 25 januari 2019 emitterade M2 ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr. I samband med emissionen köpte M2 tillbaka 300 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 till en kurs om 101,50 kr.

–         M2 ansökte om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och den 29 januari 2019 godkände och registrerade Finansinspektionen prospektet i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Obligationens första handelsdag var den 31 januari 2019.

–         Den 15 februari 2019 tecknades avtal om överlåtelse av fastigheterna Lärlingen 2, Revisorn 7, Sillö 6, Skyttbrink 29 och Ösby 1:32. Fastigheterna frånträddes den 1 april 2019.

–         På extra bolagsstämma den 18 februari 2019 valdes Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö till ny styrelse.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

–         M2s dotterföretag Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat entreprenadavtal med Northvolt om att uppföra en produktionsanläggning för batterier till elfordon i Skellefteå på över 100 000 kvm.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF