2017-11-29

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2017

Hyresintäkterna uppgick till 160 mkr (147), en ökning med 9 %.

Intäkter från entreprenad-/tjänsteuppdrag uppgick till 1 901 mkr (1 583), en ökning med 20 %.

Periodens rörelseresultat uppgick till 119 mkr (-10).

Periodens resultat uppgick till 705 mkr (245), en ökning med 188 %.

Periodens totalresultat uppgick till 1 155 mkr (556), en ökning med 108 %.

Bolagets justerade soliditet uppgick till 50 % (51).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

På extra bolagsstämma den 15 juni 2017 beslutades att M2 Asset Management AB skulle registreras som ett publikt aktiebolag och dela ut 450 kr per aktie, totalt 45 mkr.

– I mars 2017 tecknades avtal om att förvärva tomträtten Stockholm Färöarna 1 i Kista. Tomträtten tillträddes den 7 juli 2017. 

Den 6 juli 2017 emitterade bolaget ett icke-säkerställt obligationslån om 600 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden.

Bolaget investerade under tredje kvartalet 2017 i det noterade fastighetsbolaget Castellum. Bolaget ägde per 30 september motsvarande drygt 3 procent av totala antalet utestående aktier i Castellum.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I oktober godkände NASDAQ M2 Asset Management AB (publ) som emittent av det icke-säkerställda obligationslånet om 600 mkr.

I oktober utökade bolaget det befintliga obligationslånet med 300 mkr.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2017 kl. 08:00. 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF