2018-11-30

JANUARI – SEPTEMBER 2018

– Hyresintäkterna uppgick till 170 mkr (160), en ökning med 6 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 2 501 mkr (1 901), en ökning med 32 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 158 mkr (119), en ökning med 33 %.

– Periodens resultat före skatt uppgick till 1 019 mkr (957), en ökning med 6 %.

– Periodens resultat uppgick till 970 mkr (1 155), en minskning med 16 %.

– Räntetäckningsgraden uppgick till 5.0.

– Justerad soliditet uppgick till 52,1 %.

– Avkastningen på eget kapital uppgick till 18,3 %.

JULI – SEPTEMBER 2018

– Hyresintäkterna uppgick till 60 mkr (54), en ökning med 11 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 818 mkr (645), en ökning med 27 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 56 mkr (44), en ökning med 27 %.

– Periodens resultat före skatt uppgick till 527 mkr (441), en ökning med 20 %.

– Periodens resultat uppgick till 498 mkr (424), en ökning med 17 %.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

– I juni avyttrades och frånträddes fastigheterna Dahlberg 3 och 4, Monsunen 1, Stora Vörta 1:62 och 1:63 samt Mo 1:95 i Karlskrona.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till ca 8 000 kvm, varav 83 % utgjordes av bostäder. I och med avyttringen lämnade M2 Karlskrona.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

– Den 4 oktober lämnade Klövern ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora. Per den 30 september uppgick M2s innehav i Agora till 2 344 531 stamaktier av serie A, 4 721 552 stamaktier av serie B och 86 130 preferensaktier motsvarande totalt 23,0 % av totalt antal utestående aktier.

– På extra bolagsstämma 2018-11-25 valdes Johan Sjö till styrelseledamot. 

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm

Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF