2019-11-25

JANUARI – SEPTEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 138 mkr (170). Minskningen är framförallt hänförlig till gjorda avyttringar under perioden.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 2 764 mkr (2 501).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 67 mkr (92) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling uppgick till 132 mkr (85).
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 175 mkr (158), en ökning med 11 %.
 • Resultatandel från intressebolag uppgick till 691 mkr (291), en ökning med 137 %.
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 219 mkr (70) och värdeförändringar finansiella tillgångar påverkade resultatet med 2 133 mkr (-147).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 3 490 mkr (1 019), en ökning med 242 %.
 • Periodens resultat uppgick till 3 419 mkr (970), en ökning med 252 %.  

JULI – SEPTEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 mkr (60), en minskning med 32 %.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 865 mkr (818), en ökning med 6 %.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 49 mkr (56), en minskning med 13 %.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 958 mkr (527), en ökning med 272 %.
 • Periodens resultat uppgick till 1 952 mkr (498), en ökning med 292 %.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 25 januari 2019 tecknades avtal med SBB i Norden AB om överlåtelse av koncernens fastigheter i Enköping, Sigtuna, Södertälje och Söderhamn samt fastigheter övertagna från närstående. Fastigheterna frånträddes den 29 mars 2019.
 • Den 25 januari 2019 emitterade M2 ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr. I samband med emissionen köpte M2 tillbaka 300 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 till en kurs om 101,50 kr.
 • M2 ansökte om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och den 29 januari 2019 godkände och registrerade Finansinspektionen prospektet i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Obligationens första handelsdag var den 31 januari 2019.
 • Den 15 februari 2019 tecknades avtal om överlåtelse av fastigheterna Lärlingen 2, Revisorn 7, Sillö 6, Skyttbrink 29 och Ösby 1:32. Fastigheterna frånträddes den 1 april 2019.
 • På extra bolagsstämma den 18 februari 2019 valdes Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö till ny styrelse.
 • M2s dotterföretag Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat entreprenadavtal med Northvolt om att uppföra en produktionsanläggning för batterier till elfordon i Skellefteå på över 100 000 kvm.
 • Under augusti emitterade M2 ytterligare icke-säkerställda obligationer under bolagets obligationslån med slutligt förfall den 25 januari 2022 och ett rambelopp om 1 000 mkr. Den 16 augusti emitterades 300 mkr till en överkurs motsvarande en marginal på ca 3,50 % och den 29 augusti emitterades 250 mkr till en överkurs motsvarande en marginal på ca 3,30 %. Total utestående volym per 30 september för obligationslånet med förfall den 25 januari 2022 uppgår efter emissionerna till 850 mkr.  

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 25 oktober emitterades ytterligare 150 mkr under obligationslånet med slutligt förfall den 25 januari 2022 och ett rambelopp om 1 000 mkr, vilket innebär att ramen nu är helt fylld. Emissionen gjordes till en överkurs motsvarande en marginal på ca 2,96 %.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 08:00.
 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF