30 mars – 2023

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har återbetalat ett värdepapperslån om knappt 3 mdkr avseende aktier i Castellum AB (publ). Värdepapperslånet löpte med en förutbetald ränta och med en tillhörande derivatexponering, vilket säkerställde att värdet på de lånade aktierna och derivatet korresponderade med värdet på värdepapperslånet.

Återbetalningen av värdepapperslånet som i M2 redovisats som lån med värdepapper som säkerhet, innebär att skulderna minskar med ca 3 mdkr. På tillgångssidan minskas omsättningstillgångar i form av Castellum-aktier redovisade som kortfristiga placeringar och derivat för en motsvarande volym om totalt ca 3 mdkr. Beslutet om återbetalning är i linje med vad som tidigare kommunicerats där fokus är att återbetala en betydande del av bolagets lån.

Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till ca 1 procent av kapital och röster i Castellum och betraktas i sin helhet som en finansiell placering.

”Vi fortsätter att konsolidera verksamheten. På ett ordnat sätt återbetalar vi skulder och vårdar bolagets balansräkning för att stärka bolaget för framtiden”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 08:00 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Download as PDF