EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

M2 Asset Management AB (publ) (“Bolaget” eller ”M2”) har givit Nordea i uppdrag att i egenskap av ’sole bookrunner’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda SEK-obligationer inom ramen för Bolagets utestående obligationslån med förfall i januari 2025, ISIN SE0016802854 och rambelopp om SEK 2 000 0000 000, varav SEK 1 250 000 000 är utnyttjat (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder M2 innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall den 19 december 2022, ISIN SE0013545779 och med utestående volym om SEK 1 600 000 000, varav Bolaget innehar SEK 82 500 000, (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag upp till det nominella beloppet av Nya Obligationer emitterade (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,90 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 8 april 2022 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: https://m2assetmanagement.se/wp-content/uploads/2022/04/Tender-Information-Document-SE0013545779.pdf.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 13 april 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 22 april 2022 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Bolagets återköp av Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna samt villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet.

Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. På motsvarande sätt kan innehavare av Obligationer som tecknar sig för Nya Obligationer erhålla prioritet Återköpserbjudandet.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea att vara ensam arrangör och bookrunner i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt dealer manager i Återköpserbjudandet. Walthon Advokater AB har utsetts till legal rådgivare.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 09:15 CEST.

M2 Asset Management AB (publ)

Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF