2020-02-21

JANUARI – DECEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 180 mkr (226). Minskningen är framförallt hänförlig till gjorda avyttringar under perioden.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 854 mkr (3 652).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 78 mkr (118) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling uppgick till 136 mkr (171).
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 183 mkr (282), en minskning med 35 %.
 • Resultatandel från intressebolag uppgick till 1 119 mkr (610), en ökning med 83 %.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 336 mkr (300) och värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med 2 917 mkr (167).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 4 885 mkr (1 975), en ökning med 147 %.
 • Periodens resultat uppgick till 4 731 mkr (1 983), en ökning med 137 %.

OKTOBER – DECEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 42 mkr (57). Minskningen är framförallt hänförlig till gjorda avyttringar under perioden.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 090 mkr (1 151), en minskning med 5 %.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 8 mkr (124), en minskning med 94 %.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 394 mkr (956), en ökning med 46 %.
 • Periodens resultat uppgick till 1 312 mkr (1 014), en ökning med 29 %.

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 • Den 25 januari 2019 tecknades avtal med SBB i Norden AB om överlåtelse av koncernens fastigheter i Enköping, Sigtuna, Södertälje och Söderhamn samt fastigheter övertagna från närstående. Fastigheterna frånträddes den 29 mars 2019.
 • Den 25 januari 2019 emitterade M2 ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr, inom ett rambelopp om 1 000 mkr, med slutligt förfall den 25 januari 2022. I samband med emissionen köpte M2 tillbaka 300 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 till en kurs om 101,50 kr. Under december 2019 såldes 100 mkr av bolagets återköpta obligationslån och per den 31 december 2019 uppgick den återköpta delen av obligationslånet till 200 mkr.
 • M2 ansökte om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och den 29 januari 2019 godkände och registrerade Finansinspektionen prospektet i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Obligationens första handelsdag var den 31 januari 2019.
 • Den 15 februari 2019 tecknades avtal om överlåtelse av fastigheterna Lärlingen 2, Revisorn 7, Sillö 6, Skyttbrink 29 och Ösby 1:32. Fastigheterna frånträddes den 1 april 2019.
 • På extra bolagsstämma den 18 februari 2019 valdes Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö till ny styrelse.
 • M2s dotterföretag Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat entreprenadavtal med Northvolt om att uppföra en produktionsanläggning för batterier till elfordon i Skellefteå på över 100 000 kvm.
 • Den 16 augusti emitterades ytterligare 300 mkr till en överkurs motsvarande en marginal på ca 3,50 % under obligationslånet med slutligt förfall den 25 januari 2022 och ett rambelopp om 1 000 mkr. Den 29 augusti emitterades i samma obligationslån 250 mkr till en överkurs motsvarande en marginal på ca 3,30 % och ytterligare 150 mkr till en överkurs motsvarande en marginal på ca 2,96%, vilket innebär att ramen för obligationslånet är helt fylld per 31 december 2019.
 • Den 19 december 2019 emitterades ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter och har slutligt förfall den 19 december 2022. Per 31 december 2019 uppgår därmed icke-säkerställda obligationslån till totalt 2 900 mkr (varav 200 mkr är återköpta) och totalt rambelopp till 4 000 mkr. M2 har ansökt om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 • Den 31 december förvärvade M2 samtliga aktier i sitt systerbolag Arnia Holding AB (”Arnia”), ett av Rutger Arnhult helägt bolag. Förvärvet har medfört en ökning av direktägda fastigheter med 2 559 mkr, marknadsvärdet på strategiska fastighetsinvesteringar med 4 549 mkr, eget kapital med 5 822 mkr och räntebärande skulder med 1 132 mkr.
 • Under kvartalet har M2 investerat ytterligare ca 3,5 miljoner aktier, för ett belopp motsvarande 724 mkr i Castellum, vilket innebär en genomsnittlig förvärvskurs på aktien om 204:80 kr. Förvärvet motsvarar en ägarandel om 1,29 %.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I januari 2020 emitterades icke-säkerställda obligationer om ytterligare 500 mkr, inom ramen för det befintliga obligationslånet med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m +325 räntepunkter. Emissionerna gjordes till en marginal på ca 3,20 – 3,25 % fram till slutligt förfall. Därmed uppgår icke-säkerställda obligationslån till totalt 3 400 mkr (varav 200 mkr är återköpta) och totalt rambelopp till 4 000 mkr.
 • Marknadsvärdet på de noterade innehaven, inklusive Klövern och Corem, per 31 december 2019 har under perioden 1 januari till 20 februari 2020 ökat med 2 995 mkr.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 10:00.
 

M2 Asset Management AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

 

M2 Asset Management AB (publ)

Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.

Tel: 010-706 00 00

Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF