PRESSMEDDELANDE 2021-02-22

JANUARI – DECEMBER 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 86 % till 334 mkr (180).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 582 mkr (3 838).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 156 % till 202 mkr (79) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 20 % till 197 mkr (164).
 • Rörelseresultatet ökade med 57 % till 333 mkr (212).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 204 mkr (1 119).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 755 mkr (336).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 915 mkr (2 917), varav -134 mkr avsåg innehavet i Castellum, 680 mkr avsåg innehavet i Sagax och 369 mkr avsåg övriga investeringar.
 • Resultat före skatt uppgick till 2 036 mkr (4 913).
 • Årets resultat uppgick till 1 764 mkr (4 759).

OKTOBER – DECEMBER 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 86 mkr (42), en ökning med 105 %.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 926 mkr (995).
 • Rörelseresultatet uppgick till 94 mkr (-8).
 • Resultat före skatt uppgick till 1 357 mkr (1 377).
 • Periodens resultat uppgick till 1 184 mkr (1 296).
 • Den justerade soliditeten uppgick till 60 %

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 • I januari 2020 emitterades icke-säkerställda obligationer om 600 mkr, inom ramen för det befintliga obligationslånet med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter. Emissionerna gjordes till en marginal på ca 3,20 – 3,25 % fram till slutligt förfall.
 • På förfallodagen den 6 juli 2020 återbetalades det icke säkerställda obligationslånet (ISIN SE0010128009) om totalt 900 mkr (varav 413 mkr återköpta). Den 10 juli 2020 emitterade M2 icke säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr, som löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. I september och oktober emitterades ytterligare totalt 900 mkr inom samma rambelopp. Per 31 december 2020 uppgår icke-säkerställda obligationslån till totalt 3 700 mkr (varav 316 mkr är återköpta) och totalt rambelopp till 5 000 mkr. Bolagets samtliga obligationslån är noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 • Under året har ägandet i e-handelsbolaget Footway AB (publ) ökats till 25,9 % (20,8) huvudsakligen i samband med den nyemission som bolaget genomfört för att delvis finansiera sitt förvärv av e-handelsbolaget Sportamore AB (publ). M2s investering i nyemissionen uppgick till 150 mkr.
 • I mars respektive juni förvärvades en kommersiell fastighet i Kalmar med ett marknadsvärde på 97 mkr och en kommersiell fastighet i Göteborg med ett marknadsvärde på 171 mkr. Bedömt driftnetto för de förvärvade fastigheterna i Kalmar och Göteborg uppgår till 5 mkr respektive 8 mkr.
 • I september förvärvade M2 en fastighet vid Stureplan i Stockholm med ett marknadsvärde på 230 mkr via det samägda bolaget Arnahammar Fastighets AB.
 • Den 13 oktober börsnoterades M2s dotterbolag Wästbygg. M2 sålde inte några aktier. Efter nyemissionen uppgick M2s ägarandel till 62,2 % av kapitalet och 61,0 % av rösterna. I november emitterade Wästbygg ytterligare aktier och M2s ägarandel späddes ut. Per 31 december uppgick M2s ägarandel till 60,1 % av kapitalet och 59,3 % av rösterna.
 • Den 22 oktober flaggade M2 ett ägande om 15,17 % i Castellum.
 • Den 16 november tecknade M2 ett 10-årigt hyresavtal med e-handelsföretaget Nordic Nest. I samband med detta förvärvade M2 mark och kommer att investera motsvarande cirka 84 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer. Nordic Nest är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten Kalmar Sigillet 1.
 • Den 18 november förvärvade M2 1 607 021 stamaktier av serie A och 16 072 501 stamaktier av serie B i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”), motsvarande 4,7 procent av aktierna och 4,8 procent av rösterna i Corem, till ett pris om 18,60 kronor kontant per stamaktie av serie A respektive serie B. Efter förvärvet äger M2 och dess dotterbolag 46,4 procent av totala antalet aktier och 47,6 procent av totala antalet röster i Corem.
 • Genom förvärvet av stamaktierna utlöstes budplikt, vilket innebar att M2 var skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Corem inom fyra veckor från förvärvet och den 15 december lämnade M2 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem att överlåta samtliga resterande stamaktier av serie A respektive B samt preferensaktier i Corem till M2. Såsom vederlag erbjöd M2 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 (”Erbjudandet”). Vederlaget för preferensaktierna ska dock justeras till 317 kronor per preferensaktie om utdelning om 5 kronor per preferensaktie genomförs under erbjudandetiden.
 • Den 18 december förvärvade M2 fastigheten Operan 1 i Jönköping med ett marknadsvärde på 181 mkr. På fastigheten finns tre nyligen uppförda byggnader med totalt 66 lägenheter och den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 930 kvm. Fastigheten tillträddes den 1 februari 2021.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Fullföljandet av budpliktsbudet som lämnades till Corems aktieägare var bland annat villkorat av att M2 erhåller erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor. Med anledning av detta anmälde M2 den 21 december till Konkurrensverket att M2 kan komma att förvärva ensam kontroll över Corem. Konkurrensverket meddelade den 15 januari 2021 sitt beslut att lämna förvärvet utan åtgärd.
 • Den 26 januari 2021 godkändes och registrerades erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till Corems aktieägare av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på M2:s webbplats (http://www.m2assetmanagement.se) och Swedbanks webbplats (http://www.swedbank.se/prospekt). Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se). Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 27 januari 2021 och avslutas den 24 februari 2021. Redovisningen av likvid beräknas påbörjas omkring den 3 mars 2021.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 8:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se 

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF