PRESSMEDDELANDE
2022-02-25

JANUARI – DECEMBER 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 13% till 377 mkr (334).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 10% till 3 949 mkr (3 582).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 8% till 218 mkr (202).
 • Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade för året med 18% till 233 mkr (197).
 • Rörelseresultatet ökade med 13% till 375 mkr (333).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 4 060 mkr (204). Förändringen består främst av att Castellum sedan 1 januari 2021 omklassificerats till intressebolag.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 439 mkr (755).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 2 139 mkr (915).
 • Resultat före skatt uppgick till 6 736 mkr (2 036).
 • Periodens resultat uppgick till 6 278 mkr (1 764).

OKTOBER – DECEMBER 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 101 mkr (86), en ökning med 17%.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 231 mkr (927), en ökning med 33%.
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 7% till 52 mkr (49).
 • Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade under kvartalet med -85% till 10 mkr (65).
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 39 mkr (94).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 1 481 mkr (349).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 106 mkr (395).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 594 mkr (546).
 • Kvartalets resultat före skatt uppgick till 2 141 mkr (1 357).
 • Kvartalets resultat uppgick till 1 890 mkr (1 184).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 28 oktober genomfördes Wästbyggs förvärv av Rekab Entreprenad, med 175 medarbetare med fokus på de nordligare tillväxtorterna i Sverige.
 • Den 25 oktober erbjöd M2 innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall den 25 januari 2022 att delta i ett återköp där bolaget köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till det nominella beloppet av de nya obligationerna emitterade till ett pris om 100,25% av nominellt belopp. Vid utgången av återköpserbjudandet den 28 oktober 2021 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om 60 mkr erhållits.
 • Den 29 oktober emitterade M2 500 mkr seniora icke-säkerställda obligationer. Emissionen gjordes inom bolagets utestående obligationslån med förfall den 15 januari 2025 och ett rambelopp om 2 000 mkr.
 • Wästbygg emitterade den 23 november seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 mkr under ett ramverk om 800 mkr. Obligationen noterades på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer med första handelsdag 23 december.
 • Under kvartalet har M2 valt att gå in som investerare i bland annat BEWI, en ledande internationell leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar. Tidigare under räkenskapsåret har M2 gått in som investerare bland annat nätapoteket MEDS, fastighetsutvecklarna Aros Bostad, Vernum och investmentbolaget Modelio.
 • Investeringar har skett i M2’s intressebolag Castellum. Den 10 november meddelade Castellum att man fullföljer sitt uppköpserbjudande per 2 augusti 2021 till aktieägare i Kungsleden då man uppnått 96,5% ägande i bolaget.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Rutger Arnhult har den 10 januari tillträtt som VD i intressebolaget Castellum, efter att Biljana Pehrsson lämnat sitt uppdrag. I samband med att Rutger Arnhult tillträder i rollen som vd för Castellum lämnar han posten som styrelseordförande och medlem av valberedningen med omedelbar verkan men kvarstår som styrelseledamot. Styrelseledamot Per Berggren har utsetts till styrelseordförande fram till årsstämman 2022.
 • M2 emitterade 28 januari 2022 icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall 4 februari 2026. M2 avser ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 • M2 har genomfört ytterligare emissioner om totalt 250 mkr sedan starten av 2022 under sitt existerande obligationslån med förfall i januari 2025 och den totala utestående volymen uppgår härefter till 1 250 mkr. Obligationerna har noterats på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista med första handelsdag den 24 februari 2022.
 • Obligationen med förfall den 25 januari 2022 löstes. Av den utestående volymen om 1 000 mkr innehade Bolaget 556 mkr, vilka makulerades.
 • M2 har gått in som investerare i fastighetsutvecklaren OOF. M2s ägarandel uppgår till 25% varför innehavet kommer redovisas som intresseföretag.
 • Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina, vilket skapat ett osäkert geopolitiskt läge vars effekter på finansmarknaden idag är svåra att bedöma.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:00 CET.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Martin Lindqvist, T.F. Ekonomichef, 070-785 97 02, martin.lindqvist@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF