PRESSMEDDELANDE
2023-02-28

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 381 mkr (377).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade till 233 mkr (218).
 • Rörelseresultatet ökade till 163 mkr (141).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -9 864 mkr (4 064).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -656 mkr (432).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 2 059 mkr (2 139).
 • Helårets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -11 293 mkr (5 650).

OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 100 mkr (101).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 57 mkr (60).
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5 mkr (37).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -7 667 mkr (1 387).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -225 mkr (106).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -11 mkr (594).
 • Kvartalets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -7 379 mkr (1 721).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • M2 ingick den 6 oktober avtal om att avyttra 40 miljoner aktier i Castellum, motsvarande ca 12,2 procent av utestående aktier i Castellum. Försäljningen gjordes då fortsatt sjunkande börskurser på M2:s innehav bedömdes påverka M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Avyttringen skedde till Akelius Residential Property AB.
 • Mia Arnhult valde att frånträda sin roll som VD för M2 och Anders Gustafson utsågs som tillförordnad VD för M2 med tillträde 14 november 2022. Mia kvarstår oförändrat som styrelseledamot i M2.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Andreas Lindenhierta, senast CFO för Byggvesta AB, tillträdde som CFO för M2 den 24 oktober 2022.
 • Under kvartalet har det genomförts återköp av obligationer till ett värde om 915 mkr.
 • Resultateffekten från försäljningen av aktier i Castellum uppgick till drygt -6 miljarder kronor. Den negativa resultateffekten inkluderar omvärdering av kvarvarande innehav i samband med omklassificeringen från Intresseföretag till kortfristigt värdepappersinnehav.
 • I slutet av december avyttrades aktier i Wästbygg för knappt 119 miljoner kronor, vilket ledde till att M2s innehav minskade från 59,4 procent till 47,5 procent av rösterna. Wästbygg redovisas därför per Q4 som ett intressebolag och inte som ett dotterbolag. M2s engagemang i Wästbygg är fortsatt långsiktigt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 16e januari utsågs Jakob Mörndal till ordinarie VD för M2. Jakob Mörndal har en gedigen erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som investerarmarknaden och har under många år arbetat nära koncernens ordförande.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 08:00 CET.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, 010-706 01 11, andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF