PRESSMEDDELANDE
2024-02-28

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2023

 • Hyresintäkter från direktägda fastigheter uppgick till 75 mkr (100).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 43 mkr (64).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 mkr (5).
 • Finansnettot uppgick till -140 mkr (299).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -1 625 mkr (-7 667).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -239 mkr (-225).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 116 mkr (-11)
 • Kvartalets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -1 808 mkr (-7 379).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023

 • Hyresintäkter från direktägda fastigheter uppgick till 378 mkr (381).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 229 mkr (233).
 • Rörelseresultatet uppgick till 151 mkr (163).
 • Finansnettot uppgick till -257 mkr (479).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -3 680 mkr (-9 864).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 353 mkr (-656).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -302 mkr (-2 059).
 • Helårets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -4 821 mkr (-11 293).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 29 december förvärvades 8,1 miljoner aktier av serie A och 70,6 miljoner aktier av serie B i fastighetsbolaget och tillika intressebolaget Corem Property Group AB. Efter transaktionen äger M2 Asset Management AB med dotterbolag drygt 44 procent av utestående kapital och drygt 45 procent av utestående röster.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 25 oktober avyttrades bostadsfastigheterna Fyris 4, Fursten Norra 4, Lagmannen 4, Liljan 4 och Lönnen 1, Lönnen 2 och Lönnen 3 i Jönköping. Köparen är Wetterstaden Fastighets AB och fastigheterna frånträddes den 30 november 2023.
 • Den 1 november avyttrades och frånträddes fastigheten Citadellet 7 i Jönköping. Köparen är Bygginvest AB.
 • Den 30 november avyttrades fastigheten Sigillet 1 i Kalmar. Köparen är Logistea AB och fastigheten frånträddes den 20 december 2023. Del av köpeskillingen erläggs genom en emission av 551 809 Stam A aktier och 6 485 228 Stam B aktier i Logistea till en teckningskurs på 13,50 kronor per aktie. Efter emissionen innehar M2 Asset Management (inklusive närstående och närståendebolag) 11,8 procent av kapitalet och 11,7 procent av rösterna i Logistea.
 • Den 1 december avyttrades fastigheterna Norr 13:4, Norr 22:3, Norr 23:3, Norr 34:2, Norr 35:1, Norr 35:4 och Norr 36:1 i Gävle. Köparen är Pure Housing och fastigheterna frånträddes den 14 december 2023.
 • Den 21 december avyttrades och frånträddes fastigheten Stenbock 10 i Växjö. Köparen är region Kronoberg. Även fastigheten Söder 9:8 i Gävle avyttrades och frånträddes den 21 december. Karlsarvet Invest AB förvärvade fastigheten. I och med försäljningen lämnar M2 Gävle.
 • Den 28 december avyttrades och frånträddes fastigheten Älvringen 6 i Jönköping. Köparen är Boråsbaserade bolaget Cernera Fastigheter AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 25 januari återbetalades utestående obligationslån med förfall 25 januari 2024 med 548,8 mkr. Innan förfallet fanns redan återköpta obligationer om 451,2 mkr i M2 Asset Managements ägo. Totalt uppgick det emitterade beloppet till 1 000 mkr.
 • Den 29 januari avyttrades 78 ägarlägenheter och 15 parkeringsplatser belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn, en del av det ikoniska bostadsområdet ”Dronningegården”.  Köpare är PenSam, ett större danskt livförsäkrings- och pensionsbolag.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, e-post: jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF