2020-08-28

JANUARI – JUNI 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 67 % till 164 mkr (98).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 8 % till 1 950 mkr (1 806).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 128 % till 98 mkr (43) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade med 19 % till 76 mkr (94).
 • Periodens rörelseresultat ökade med 25 % till 148 mkr (119).
 • Resultatandel från intresseföretag uppgick till -489 mkr (341).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 338 mkr (163).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -2 289 mkr (729), varav -1 519 mkr avsåg innehavet i Castellum och -689 mkr avsåg innehavet i Sagax.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -2 433 mkr (1 525).
 • Periodens resultat uppgick till -2 500 mkr (1 460).

APRIL – JUNI 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 82 mkr (42), en ökning med 95 %.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 053 mkr (928), en ökning med 13%.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 98 mkr (55), en ökning med 78 %.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 075 mkr (340), en ökning med 216 %.
 • Periodens resultat uppgick till 1 054 mkr (347), en ökning med 204 %.
 • Den justerade soliditeten ökade under kvartalet med 2,7 % till 57,2 %

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I januari 2020 emitterades icke-säkerställda obligationer om 600 mkr, inom ramen för det befintliga obligationslånet med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter. Emissionerna gjordes till en marginal på ca 3,20 – 3,25 % fram till slutligt förfall.
 • Under perioden har M2 utnyttjat möjligheten att köpa tillbaka ytterligare 213 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 (ISIN SE0010128009) till en kurs om 98,20 kr. På förfallodagen den 6 juli 2020 återbetalades detta obligationslån i sin helhet. Per 30 juni 2020 uppgår icke-säkerställda obligationslån till totalt 3 500 mkr (varav 413 mkr är återköpta) och totalt rambelopp till 4 000 mkr.
 • Coronapandemins effekter på ekonomin, med stigande arbetslöshet och konjunkturell osäkerhet, kan ännu inte överblickas. Den har dock haft en väsentlig inverkan på koncernens finansiella tillgångar under perioden, även om viss återhämtning skett sedan bottennoteringarna i mars. Värdeförändringen under kvartalet är + 881 mkr. Fastighetsrörelsen ser ingen vikande trend på en övergripande nivå inom uthyrning. Dock har enskilda hyresgäster drabbats av pandemin och främst på så sätt att de kortsiktigt har bristande likviditet. Totalt har vi under perioden träffat överenskommelser avseende 0,6 mkr av de hyresintäkter som aviserats för tredje kvartalet, varav 0,3 mkr innebär att hyran som skulle betalas sista juni delas upp i månadsbetalning eller på andra sätt delar upp den hyra som skulle betalas per sista juni. Hyresrabatter till befintliga hyresgäster till följd av coronakrisen belastar resultatet för andra kvartalet med 1,1 mkr, efter avdrag för 0,5 mkr som förväntas erhållas från regeringen då rabatterna är kopplade till regeringens stöd till utsatta branscher. Inom entreprenadrörelsen finns det risk att pågående projekt inte kan färdigställas i tid om entreprenörer skulle drabbas av brist på arbetskraft eller leveranser fördröjas. Under andra kvartalet har den direkta påverkan på entreprenadverksamheten dock varit begränsad.
 • Under perioden har ägandet i e-handelsbolaget Footway AB (publ) ökats till 24,8 % (20,8) huvudsakligen i samband med den nyemission som bolaget genomfört för att delvis finansiera sitt förvärv av e-handelsbolaget Sportamore AB (publ). M2s investering i nyemissionen uppgick till 150 mkr.
 • Under perioden har en kommersiell fastighet i Kalmar med ett marknadsvärde på 97 mkr och en kommersiell fastighet i Göteborg med ett marknadsvärde på 171 mkr förvärvats. Bedömt driftnetto för de förvärvade fastigheterna i Kalmar och Göteborg uppgår till 5 mkr respektive 8 mkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • På förfallodagen den 6 juli 2020 återbetalades det icke-säkerställda obligationslånet (ISIN SE0010128009) om totalt 900 mkr (varav 413 mkr återköpta).
 • Den 10 juli 2020 emitterade M2 icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter och har slutligt förfall den 10 juli 2023. Obligationslånet är sedan den 17 augusti noterat på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Per den 28 augusti 2020 uppgår därmed icke-säkerställda obligationslån till totalt 2 800 mkr och totalt rambelopp till 5 000 mkr.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 8:00.
 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF