PRESSMEDDELANDE
2021-08-31

JANUARI – JUNI 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 9 % till 179 mkr (164).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 951 mkr (1 950).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 97 mkr (98) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 118 % till 166 mkr (76).
 • Rörelseresultatet ökade med 53 % till 227 mkr (148).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 1 952 mkr (-489)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 225 mkr (338).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 1 127 mkr (-2 289), varav 1 101 mkr avser Sagax, 26 mkr avser Odd Molly, 10 mkr avser Bactiguard och -10 mkr avser övriga investeringar.
 • Resultat före skatt uppgick till 3 390 mkr (-2 433).
 • Periodens resultat uppgick till 3 822 mkr (-2 500).

APRIL – JUNI 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 87 mkr (82), en ökning med 6 %.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 051 mkr (1 028), en ökning med 2 %.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 131 mkr (97), en ökning med 35 %.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 704 mkr (1 074), en ökning med 59 %.
 • Periodens resultat uppgick till 2 178 mkr (1 053), en ökning med 107 %.
 • Den justerade soliditeten ökade under kvartalet med 3 % till 58,4 %

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 25 januari 2021 emitterades icke-säkerställda obligationer om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter med slutligt förfall den 25 januari 2024. Den 19 och 21 april emitterades ytterligare 200 mkr respektive 150 mkr, inom ramen för samma obligationslån. Den 11 maj ansökte M2 om upptagande av det tillkommande obligationslånet till handel på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List och första handelsdag var den 14 maj.
 • Konkurrensverket meddelade den 15 januari 2021 att det budpliktsbud som M2 lämnade till Corems aktieägare den 15 december 2020, vilket innebar att M2 skulle få ensam kontroll över Corem, kunde genomföras utan vidare åtgärder.
 • Under perioden har M2 valt att gå in som investerare ibland annat nätapoteket MEDS, fastighetsutvecklarna Aros Bostad och Vernum och investmentbolaget Modelio.
 • Den 9 april förvärvade M2 99 ägarlägenheter belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn. Den totala uthyrbara arean uppgår till 8 200 kvm, fördelad på två intilliggande byggnader med 9 våningar samt 56 parkeringsplatser.
 • Corem lämnade i mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier i Klövern AB i syfte att bolagen skulle gå samman. Den initiala acceptperioden löpte mellan 14 maj och 11 juni. Utfallet av den initiala acceptperioden visade att Corem kontrollerade 89,1 procent av kapitalet i Klövern och 90,8 procent av rösterna i Klövern, och Corem meddelade den 15 juni 2021 erbjudandet ovillkorat. Som följd övergick Corems tidigare indirekta, långsiktiga investering i Klövern till att vara ett direkt innehav i form av ett dotterbolag till Corem. Som ett resultat av M2s accept av erbjudandet och utspädning uppgår M2s ägarandel i Corem per 30 juni till 33,8 %. För varje Klövern stamaktie A och B har M2 erhållit 0,88 stamaktie A respektive B i Corem och för varje Klövern preferensaktie har M2 erhållit 1,12 stamaktie D i Corem. Värdet på erbjudandet uppgick per den 15 juni till 3 601 mkr. Sista dag för handel i Klöverns aktier på Nasdaq Stockholm var den 20 juli.
 • Den 30 juni avyttrade M2 bostadsfastigheterna Vallbacken 10:6 och Väster 29:5 i Gävle samt hälftenägda bolaget Klosterhus AB med samtliga sina fastigheter i Skokloster. Köparen KlaraBo erlade en del av köpeskillingen i form av egna aktier varför M2 genom affären kom att bli delägare i KlaraBo.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 14:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se
 

Ladda ner som PDF