PRESSMEDDELANDE
2022-08-26

KVARTALET APRIL – JUNI 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 92 mkr (87), en ökning med 6%.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 304 mkr (1 051), en ökning med 24%.
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 15% till 60 mkr (52).
 • Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade under kvartalet med -77% till 21 mkr (92).
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 60 mkr (131).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -36 mkr (289).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 19 mkr (222).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -1 354 mkr (738).
 • Kvartalets resultat före skatt uppgick till -1 043 mkr (1 704).
 • Kvartalets resultat uppgick till -843 mkr (1 576).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 8% till 193 mkr (179).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 21% till 2 351 mkr (1 951).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 24% till 120 mkr (97).
 • Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade för perioden och uppgick till 10 mkr (166). Resultatet påverkas av egenutvecklade bostadsrättsprojekt, vilka ej vinstavräknas successivt utan i sin helhet vid färdigställande, i enlighet med IFRS. Effekten uppgår för perioden till ca 85 mkr.
 • Rörelseresultatet minskade med 61% till 89 mkr (227).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 1 268 mkr (1 505).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 19 mkr (225).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -1 807 mkr (1 127).
 • Resultat före skatt uppgick till 12 mkr (3 390).
 • Periodens resultat uppgick till 330 mkr (3 220).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • M2 har genomfört återköp enligt erbjudande daterat 8 april 2022 till innehavare av obligationer med förfall den 19 december 2022. Vid utgången av Återköpserbjudandet hade giltiga återköpsinstruktioner till ett belopp om 723 mkr erhållits, vilka återköps till 100,90 procent av nominellt belopp. M2 kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen 22 april 2022.
 • Obligationer om 750 mkr har emitterats under befintlig obligation med rambelopp om 2 000 mkr, med förfall i januari 2025.
 • Wästbygg gjorde den 1 april den första regleringen av två till Trekcyd AB, som uppkommit i samband med förvärvet till Rekab. Regleringen omfattade 425 313 B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ), till ett värde vid regelringstillfället om 43 mkr. För att säkerställa aktier till den andra regleringen till Trekcyd, som förfaller 2024, återköptes den 1 april även 250 000 egna B-aktier enligt bemyndigande från extra bolagsstämma.
 • Wästbyggs helägda projektbolag Sneden AB har sålts till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB med en köpeskilling uppgående till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som koncernbolaget Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.
 • Finansmarknaden har under perioden präglats av osäkerhet avseende ökad inflation och stigande räntor. Dessa faktorer har också medfört en generell kursnedgång på aktiemarknaden vilket avspeglas i M2’s marknadsvärderingar av innehav vid kvartalets utgång.
 • M2 har nettoköpt 425 000 st aktier i Castellum. Vid periodens utgång uppgår M2s ägarandel i Castellum till 17,1% av totalt antal kapital och röster.
 • Under kvartalet har M2 nettoköpt 21 297 st stamaktier A  och 1 537 223 st stamaktier B i Corem. Vid periodens utgång uppgår M2s ägarandel i Corem till 34,1 % av kapitalet och 36,9% av röster.
 • M2’s intresseföretag RhoVac meddelade i maj 2022 att dess fas IIb-studie, BRaVac, inte lyckats nå sin ”Primary Endpoint”. En extra stämma kommer inom kort att sammankallas för beslut om de alternativ som står till buds för bolaget givet den uppkomna situationen efter BRaVac.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • M2 har utökat sitt ägande i Strategiska fastighetsinnehav genom förvärv av 725 000 st aktier i Castellum. M2 har även utökat sitt ägande i Corem, med förvärv av 125 000 stamaktier av serie A, 5 450 000 stamaktier av serie B och 50 000 stamaktier av serie D.
 • Andreas Lindenhierta, idag CFO för Byggvesta AB, har rekryterats som ny CFO för M2 Gruppen. Han efterträder nuvarande interimslösning och tillträder sin nya tjänst den 24 oktober.
 • E-handelsapoteket MEDS, en av M2’s investeringar, har meddelat att de planerar notering på First North under 2022.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08:00 CET.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Anders Johansson, t.f. Ekonomichef, 010-706 01 11, anders.johansson@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Download as PDF