PRESSMEDDELANDE
2023-08-31

KVARTALET APRIL – JUNI 2023

 • Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 103 mkr (92).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 69 mkr (58).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49 mkr (39).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -819 mkr (-36).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -566 mkr (19).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -261 mkr (-1 354).
 • Kvartalets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -1 467 mkr (-811).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2023

 • Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 209 mkr (193).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 131 mkr (117).
 • Rörelseresultatet uppgick till 90 mkr (78).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -1 182 mkr (1 268).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -616 mkr (19).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -217 mkr (-1 807).
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -1494 mkr (357).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • På bolagsstämman beslutades det att ingen utdelning ska utgå. Att samtliga ledamöter, Mia Arnhult, Patrik Tillman, Johan Sjö samt Rutger Arnhult omvaldes intill slutet av nästa årsstämma samt att Rutger Arnhult omvaldes till ordförande. EY omvaldes som revisor med auktoriserad revisor Gabriel Novella som huvudansvarig revisor. Vidare beslutade stämman att styrelsens arvode ska uppgå till 75 tkr för styrelseordföranden och 60 tkr vardera för övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 22 juni avyttrades fastigheten Färöarna 1 i Kista. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 315 mkr. Köparen är Fortifikationsverket och fastigheten frånträddes den 30 juni.
 • Den 29 juni avyttrades fastigheten Härryda Björröd 1:207 i Landvetter till Cromwell Property Group tillsammans med en kapitalpartner. Fastigheten frånträddes den 30 juni.
 • Den 30 juni avyttrade M2 samtliga sina fastigheter i Vårberg till ett nystartat gemensamägt fastighetsbolag tillsammans med Svanen Fastigheter. Frånträde sker 29 september.
 • Under kvartalet skrevs utestående obligationslån med förfall 10 juli 2023 ned med 926,3 mkr. Detta gjordes av redan återköpta obligationer som fanns i M2s ägo. Resterade belopp återbetalades till obligationsägarna på förfallodag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Utestående obligationslån med förfall 10 juli 2023 har lösts i sin helhet. Kvarvarande belopp uppgick till 173,8 mkr.
 • Den 4 juli avyttrades fastigheten Reykjanes 1 i Kista. Köparen är Nordika och fastigheten frånträds den 1 september.
 • M2s intressebolag Footway har efter periodens slut ansökt om företagsrekonstruktion. M2 värderar innehavet enligt börskurs per 30 juni.
 • M2s intressebolag Wästbygg Group meddelade att resultatet för det andra kvartalet 2023 påverkas negativt av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och nedskrivningar samt ytterligare reserveringar i ett logistikprojekt på den danska marknaden. Med grund i det förväntade resultatet för kvartalet bedöms Wästbygg inte längre komma att uppfylla det finansiella nyckeltalet ränteteckningsgrad gentemot ett fåtal långivare av kortfristiga lån med förfall innan årsskiftet 2023 samt enligt villkoren för bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 09:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, e-post: jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF