2020-04-28

JANUARI – MARS 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 45 % till 81 mkr (56).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 2 % till 897 mkr (878).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 165 % till 45 mkr (17) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade med 63 % till 19 mkr (51).
 • Periodens rörelseresultat minskade med 21 % till 50 mkr (63).
 • Resultatandel från intresseföretag uppgick till – 526 mkr (156).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 285 mkr (100) och värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med -3 171 mkr (794).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -3 508 mkr (1 185).
 • Periodens resultat uppgick till -3 554 mkr (1 113).

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 • I januari 2020 emitterades icke-säkerställda obligationer om 600 mkr, inom ramen för det befintliga obligationslånet med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m +325 räntepunkter. Emissionerna gjordes till en marginal på ca 3,20 – 3,25 % fram till slutligt förfall. Därmed uppgår icke säkerställda obligationslån till totalt 3 500 mkr (varav 200 mkr är återköpta) och totalt rambelopp till 4 000 mkr per 31 mars 2020.
 • Utbrottet av covid-19 har under perioden primärt haft en väsentlig påverkan på marknadsvärdet på koncernens noterade värdepapper där marknadsvärdet per 31 mars minskat med ca 3 250 mkr sedan årsskiftet. Även om värdenedgången är väsentlig så innebär den dock att marknadsvärdet per 31 mars i allt väsentligt motsvarar det marknadsvärde som fanns vid ingången av 2019 och att nedgången motsvarar den positiva värdeförändring som redovisades under 2019. Effekterna av utbrottet av covid-19 har i såväl fastighetsrörelsen som entreprenadrörelsen varit begränsade under perioden.
 • Under det första kvartalet ökade vi ägandet i Castellum som per balansdagen uppgår till 35,4 miljoner aktier vilket motsvarar en ägarandel om ca 13,0 procent. M2s investering uppgick till 346 mkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • M2 bedömer att utbrottet av covid-19 kan komma att framöver få viss påverkan på fastighetsrörelsen då vi har ett mindre antal hyresgäster inom områden som påverkats kraftigt och inom entreprenadrörelsen då det beroende på hur länge utbrottet pågår kan komma att påverka till exempel leveranser av material och därmed upparbetningen i pågående projekt. Det är i nuläget inte möjligt att i detalj kunna bedöma den framtida påverkan covid-19 kan få på koncernens verksamheter men vi följer aktivt utvecklingen för att vidta åtgärder för att hantera och minimera effekterna. Vår uppfattning är att M2s finansiella ställning är fortsatt god även beaktat värdenedgången på noterade värdepapper.
 • I april 2020 har M2 utnyttjat möjligheten att köpa tillbaka ytterligare 110 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 (ISIN SE0010128009) till en kurs om 98,20 kr. Per den 28 april 2020 uppgår den återköpta delen av obligationslånet till 310 mkr.
 • Efter periodens utgång har ägandet i e-handelsbolaget Footway AB (publ) ökats till 24,8 % (20,8) huvudsakligen i samband med den nyemission som bolaget genomfört för att delvis finansiera sitt förvärv av e-handelsbolaget Sportamore AB (publ). M2s investering i nyemissionen uppgick till 150 mkr.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 8:00.
 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF