PRESSMEDDELANDE
2021-05-31

JANUARI – MARS 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 14 % till 92 mkr (81).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 900 mkr (922).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 45 mkr (45) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 270 % till 74 mkr (20).
 • Rörelseresultatet ökade med 88 % till 96 mkr (51).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 1 216 mkr (-526).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 mkr (285).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 389 mkr (-3 171), varav 348 mkr avser Sagax, 12 mkr avser Confidence International, 9 mkr avser Bactiguard och 20 mkr avser övriga investeringar.
 • Resultat före skatt uppgick till 1 685 mkr (-3 507).
 • Periodens resultat uppgick till 1 644 mkr (-3 553).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 25 januari 2021 emitterades icke-säkerställda obligationer om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter med slutligt förfall den 25 januari 2024.
 • Fullföljandet av budpliktsbudet som M2 lämnade till Corems aktieägare den 15 december 2020 var bland annat villkorat av att M2 erhåller erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor. Med anledning av detta anmälde M2 den 21 december till Konkurrensverket att M2 kan komma att förvärva ensam kontroll över Corem. Konkurrensverket meddelade den 15 januari 2021 sitt beslut att lämna förvärvet utan åtgärd.
 • Den 26 januari 2021 godkändes och registrerades erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till Corems aktieägare av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på M2:s webbplats (http://www.m2assetmanagement.se) och Swedbanks webbplats (http://www.swedbank.se/prospekt). Erbjudandehandlingen finnsäven tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se). Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 27 januari 2021 och avslutades den 24 februari 2021.
 • Den 18 december 2020 förvärvade M2 fastigheten Operan 1 i Jönköping med ett marknadsvärde på 181 mkr. På fastigheten finns tre nyligen uppförda byggnader med totalt 66 lägenheter och den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 930 kvm. Fastigheten tillträddes den 1 februari 2021.
 • Den 2 mars meddelades att det slutliga utfallet av erbjudandet till Corems aktieägare visar att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 557 123 stamaktier av serie B samt 692 183 preferensaktier i Corem har accepterat erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till cirka 47,2 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem. M2:s ägarandel uppgår till cirka 53,8 procent av antalet utestående röster i Corem.
 • Under perioden har M2 valt att gå in som en av de större investerarna i nätapoteket MEDS.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 9 april förvärvade M2 en fastighet i Köpenhamn med 99 ägarlägenheter belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn och del av det ikoniska bostadsområdet ”Dronningegården”. Den totala uthyrbara arean uppgår till 8 200 kvm, fördelad på två intilliggande byggnader med 9 våningar samt 56 parkeringsplatser.
 • Den 19 och 21 april emitterades ytterligare 200 mkr respektive 150 mkr, inom ramen för det befintliga obligationslånet med slutligt förfall den 25 januari 2024, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter.
 • Den 11 maj ansökte M2 om upptagande av det tillkommande obligationslånet till handel på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List och första handelsdag var den 14 maj.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 8:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF