PRESSMEDDELANDE
2022-05-10

DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 10% till 101 mkr (92).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 16% till 1 047 mkr (900).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 35% till 61 mkr (45).
 • Rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade för perioden och uppgick till -11 mkr (74). Resultatet påverkas negativt av en ovanligt stor volym egenutvecklade bostadsrättsprojekt, där successiv vinstavräkning ej tillämpas enligt IFRS. Effekten uppgår för perioden till ca 40 mkr.
 • Rörelseresultatet minskade med 70% till 29 mkr (96).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 1 304 mkr (1 216).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 mkr (4).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -453 mkr (389).
 • Resultat före skatt uppgick till 1 055 mkr (1 685).
 • Periodens resultat uppgick till 1 173 mkr (1 644).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • M2 emitterade 28 januari 2022 icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr, vilket har noterats på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 • M2 har under kvartalet genomfört emissioner under existerande obligationslån om totalt 250 mkr. Total utestående volymen uppgår per kvartalets utgång till 1 250 mkr. Obligationslånet har noterats på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista med första handelsdag den 24 februari 2022.
 • Förvärv har gjorts av bostadsfastigheten Vårdkasen 7 i Jönköping.
 • Wästbygg avslutade kvartalet med en rekordstor orderstock på nästan 6,7 mdkr, efter en orderingång på drygt 1,3 mdkr under perioden.
 • Wästbygg Gruppens styrelse har utsett Jonas Jönehall, nuvarande CFO och vice koncernchef, till ny vd och koncernchef. Jonas efterträder Jörgen Andersson, som blir kvar i bolaget som styrelseledamot och ordförande för anbuds- och investeringsutskottet.
 • Rutger Arnhult har den 10 januari tillträtt som VD i intresseföretaget Castellum, och i samband med detta lämnat posten som styrelseordförande och medlem av valberedningen, men kvarstår som styrelseledamot.
 • M2 har gått in som investerare i fastighetsutvecklaren OOF. M2s ägarandel uppgår till 25 procent varför innehavet kommer redovisas som intresseföretag.
 • Det långsiktiga innehavet i Sagax ingår från Q1 2022 som en av fastighetsinvesteringarna i Övriga investeringar, i stället för som tidigare i Strategiska fastighetsinvesteringar. ingen förändring har skett avseende redovisningen av innehavet.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Obligationer om 750 mkr har emitterats under befintlig obligation med rambelopp om 2 000 mkr, med förfall i januari 2025.
 • M2 har genomfört återköp enligt erbjudande daterat 8 april 2022 till innehavare av obligationer med förfall den 19 december 2022. Vid utgången av Återköpserbjudandet hade giltiga återköpsinstruktioner till ett belopp om 723 mkr erhållits, vilka återköps till 100,90 procent av nominellt belopp. M2 kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen 22 april 2022.
 • Förvärv av 125 000 st aktier i Castellum har gjorts. Efter förvärven uppgår M2’s ägarandel till 17,9 procent av kapital och röster i Castellum.
 • Wästbyggs helägda projektbolag Sneden AB har sålts till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB med en köpeskilling uppgående till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som koncernbolaget Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 08:00 CET.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Anders Johansson, t.f. Ekonomichef, 010-706 01 11, anders.johansson@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Download as PDF