PRESSMEDDELANDE
2023-05-25

DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2023

 • Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 106 mkr (101).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 62 mkr (59) under kvartalet.
 • Rörelseresultatet uppgick till 41 mkr (39).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -363 mkr (1 304).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -50 mkr (0).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 44 mkr (-453).
 • Kvartalets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -27 mkr (1 173).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 16e januari 2023 utsågs Jakob Mörndal till ordinarie VD för M2. Jakob Mörndal har en gedigen erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som investerarmarknaden och har under många år arbetat nära koncernens ordförande.
 • Den 30e mars 2023 återbetalade M2 Asset Management AB ett värdepapperslån om cirka 3 mdkr avseende aktier i Castellum AB (publ). Värdepapperslånet löpte med en förutbetald ränta och med en tillhörande derivatexponering, vilket säkerställde att värdet på de lånade aktierna och derivatet korresponderade med värdet på värdepapperslånet. Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till ca 1 procent av kapital och röster i Castellum och betraktas i sin helhet som en finansiell placering.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Under kvartalet har obligationer återköpts för knappt 440 mkr, varav 126 mkr med förfall 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter periodens slut har M2 återköpt obligationer för ytterligare drygt 152 mkr, varav 137 mkr för det obligationslån som förfaller 2023. Det betyder att i juli förfaller en obligation med drygt 380 mkr i utestående volym (ursprungligen 1 100) efter genomförda återköp och i januari 2024 förfaller en obligation med ca 640 mkr i utestående volym (ursprungligen 1 000) efter genomförda återköp. Båda dessa kommer att lösas i sin helhet. 

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 08:00 CET.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, e-post: jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Download as PDF