PRESSMEDDELANDE
2024-05-24

DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2024

 • Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 57 mkr (106).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 27 mkr (62) under kvartalet.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 mkr (41).
 • Finansnettot uppgick till -37 mkr (-37).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -44 mkr (-363).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -97 mkr (-50).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 125 mkr (44).
 • Kvartalets resultat uppgick till -93 mkr (-27).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 25 januari återbetalades utestående obligationslån med förfall 25 januari 2024 med 548,8 mkr. Innan förfallet fanns redan återköpta obligationer om 451,2 mkr i M2 Asset Managements ägo. Totalt uppgick det emitterade beloppet till 1 000 mkr.
 • Den 4 mars emitterades seniora icke-säkerställda onoterade utbytbara SEK obligationer med en volym om SEK 200 mkr. Obligationslånet löper med en fast årlig ränta om 7,0 procent och har slutligt förfall i mars 2029. Under vissa villkor kan lånebeloppet konverteras till M2:s stamaktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) till en konverteringskurs om 47,7 kr.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 29 januari avyttrades 78 ägarlägenheter och 15 parkeringsplatser belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn, en del av det ikoniska bostadsområdet ”Dronningegården”.  Köpare är PenSam, ett större danskt livförsäkrings- och pensionsbolag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 15 april avyttrades samtliga kvarvarande fastigheter i Jönköping. Totalt 21 fastigheter, bestående av 28 000 kvm bostadsyta samt 34 000 kvm kommersiella ytor. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna uppgår till ca 1,1 mdkr. Köparen är Muro Invest och fastigheterna frånträddes den 29 april.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • På årsstämman den 17 maj beslöts omval av sittande styrelseledamöter, omval av revisorsbolaget Ernst & Young AB samt att ingen utdelning ska utgå.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024 kl. 08:00 CET.

M2 Asset Management AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, e-post: jakob.morndal@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF