2020-11-09

JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 80 % till 248 mkr (138 motsvarande period föregående år).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag minskade med 7 % till 2 655 mkr (2 843).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 128 % till 153 mkr (67) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade med 25 % till 132 mkr (175).
 • Periodens rörelseresultat ökade med 9 % till 239 mkr (220).
 • Resultatandel från intresseföretag uppgick till -145 mkr (691).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 360 mkr (219).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 369 mkr (2 133), varav -339 mkr avsåg innehavet i Castellum och 535 mkr avsåg innehavet i Sagax.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 679 mkr (3 535).
 • Periodens resultat uppgick till 580 mkr (3 462).

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 84 mkr (41), en ökning med 105 %.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 706 mkr (1 037), en minskning med 32 %.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 91 mkr (101), en minskning med 10 %.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 3 112 mkr (2 010), en ökning med 55 %.
 • Periodens resultat uppgick till 3 080 mkr (2 002), en ökning med 54 %.
 • Den justerade soliditeten ökade under kvartalet med 6 % till 60,5 %

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I januari 2020 emitterades icke-säkerställda obligationer om 600 mkr, inom ramen för det befintliga obligationslånet med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter. Emissionerna gjordes till en marginal på ca 3,20 – 3,25 % fram till slutligt förfall.
 • På förfallodagen den 6 juli 2020 återbetalades det icke säkerställda obligationslånet (ISIN SE0010128009) om totalt 900 mkr (varav 413 mkr återköpta). Den 10 juli 2020 emitterade M2 icke säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr, som löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. I september emitterades ytterligare 600 mkr inom samma rambelopp. Per 30 september 2020 uppgår icke-säkerställda obligationslån till totalt 3 400 mkr (varav 316 mkr är återköpta) och totalt rambelopp till 5 000 mkr. Bolagets samtliga obligationslån är noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 • Coronapandemin har fortsatt inneburit oro i omvärlden med effekter på ekonomin men den inledande negativa påverkan på koncernens finansiella tillgångar har återhämtats, värdeförändringen under kvartalet är + 2 658 mkr och för hela perioden + 369 mkr. Fastighets- och entreprenadrörelsen ser ingen vikande trend på en övergripande nivå vad gäller uthyrning respektive inkommande orders även om processen från anbud till beslut är trögare i den avvaktande marknad som råder just nu.
 • Under perioden har ägandet i e-handelsbolaget Footway AB (publ) ökats till 25,9 % (20,8) huvudsakligen i samband med den nyemission som bolaget genomfört för att delvis finansiera sitt förvärv av e-handelsbolaget Sportamore AB (publ). M2s investering i nyemissionen uppgick till 150 mkr.
 • Under perioden har en kommersiell fastighet i Kalmar med ett marknadsvärde på 97 mkr och en kommersiell fastighet i Göteborg med ett marknadsvärde på 171 mkr förvärvats. Bedömt driftnetto för de förvärvade fastigheterna i Kalmar och Göteborg uppgår till 5 mkr respektive 8 mkr.
 • I september förvärvade M2 en fastighet vid Stureplan i Stockholm med ett marknadsvärde på 230 mkr via det samägda bolaget Arnahammar Fastighets AB.
 • Den 21 september 2020 offentliggjorde Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) sin avsikt att genomföra ett erbjudande av B-aktier i bolaget samt att notera bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet utgjordes av 8 333 333 nyemitterade B-aktier samt 1 562 500 befintliga B-aktier, vilka erbjöds av Bolagets VD och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 13 oktober börsnoterades M2s dotterbolag Wästbygg. M2 sålde inte några aktier. Efter nyemissionen uppgår M2s ägarandel till 62,2 % av kapitalet och 61,0 % av rösterna.
 • Den 22 oktober flaggade M2 ett ägande om 15,17 % i Castellum.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2020 kl. 8:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Download as PDF