PRESSMEDDELANDE
2021-11-22

JANUARI – SEPTEMBER 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 11 % till 276 mkr (248).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 2 % till 2 718 mkr (2 655).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 3 % till 157 mkr (153) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 69 % till 223 mkr (132).
 • Rörelseresultatet ökade med 37 % till 328 mkr (239).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 2 677 mkr (-145)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 332 mkr (360).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 1 545 mkr (369), varav 1 274 mkr avser Sagax, 233 mkr avser derivatinstrument för säkring av långfristigt lån med värdepapper som säkerhet, 39 mkr avser Logistea, 6 mkr avser Bactiguard och -7 mkr avser övriga investeringar.
 • Resultat före skatt uppgick till 4 693 mkr (679).
 • Periodens resultat uppgick till 4 485 mkr (580).

JULI – SEPTEMBER 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 98 mkr (84), en ökning med 17 %.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 767 mkr (706), en ökning med 9 %.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 101 mkr (91), en ökning med 11 %.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 303 mkr (3 112).
 • Periodens resultat uppgick till 1 266 mkr (3 080).
 • Den justerade soliditeten uppgick till 56,3 %.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 25 januari 2021 emitterades icke-säkerställda obligationer om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter med slutligt förfall den 25 januari 2024. Den 19 och 21 april emitterades ytterligare 200 mkr respektive 125 mkr, inom ramen för samma obligationslån. Den 11 maj ansökte M2 om upptagande av det tillkommande obligationslånet till handel på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List och första handelsdag var den 14 maj. I början av september emitterade M2 475 mkr under sitt existerande obligationslån med förfall den 25 januari 2024 och den totala utestående volymen uppgår per 30 september till 1 000 mkr.
 • Konkurrensverket meddelade den 15 januari 2021 att det budpliktsbud som M2 lämnade till Corems aktieägare den 15 december 2020, vilket innebar att M2 skulle få ensam kontroll över Corem, kunde genomföras utan vidare åtgärder. Det slutliga utfallet var att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 557 123 stamaktier av serie B samt 692 183 preferensaktier i Corem accepterade erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökade därmed till cirka 47,2 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem.
 • Under perioden har M2 valt att gå in som investerare ibland annat nätapoteket MEDS, fastighetsutvecklarna Aros Bostad, Vernum och investmentbolaget Modelio.
 • Den 9 april förvärvade M2 99 ägarlägenheter belägna i Frederiksstaden, Köpenhamn. Den totala uthyrbara arean uppgår till 8 200 kvm, fördelad på två intilliggande byggnader med 9 våningar samt 56 parkeringsplatser.
 • Corem lämnade i mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier i Klövern AB i syfte att bolagen skulle gå samman. Den initiala acceptperioden löpte mellan 14 maj och 11 juni. Utfallet av den initiala acceptperioden visade att Corem kontrollerade 89,1 procent av kapitalet i Klövern och 90,8 procent av rösterna i Klövern, och Corem meddelade den 15 juni 2021 erbjudandet ovillkorat. Som följd övergick Corems tidigare indirekta, långsiktiga investering i Klövern till att vara ett direkt innehav i form av ett dotterbolag till Corem. För varje Klövern stamaktie A och B har M2 erhållit 0,88 stamaktie A respektive B i Corem och för varje Klövern preferensaktie har M2 erhållit 1,12 stamaktie D i Corem. Per 30 september uppgår M2s ägarandel i Corem till 34,3 procent av kapitalet och 36,0 procent av rösterna. Sista dag för handel i Klöverns aktier på Nasdaq Stockholm var den 20 juli.
 • Den 30 juni avyttrade M2 bostadsfastigheterna Vallbacken 10:6 och Väster 29:5 i Gävle samt hälftenägda bolaget Klosterhus AB med samtliga sina fastigheter i Skokloster. Köparen KlaraBo erlade en del av köpeskillingen i form av egna aktier varför M2 genom affären kom att bli delägare i KlaraBo.
 • M2s intresseföretag Castellum lämnade den 2 augusti 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden att förvärva samtliga aktier i Kungsleden i syfte att bolagen ska gå samman.
 • Den 24 september tecknade Wästbygg avtal om förvärv av Rekab Entreprenad vilket är ett bolag med 175 medarbetare med fokus på de nordligare tillväxtorterna i Sverige.
 • Under september emitterade M2 icke-säkerställda obligationer om 400 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr och en rörlig ränta om Stibor 3m + 390 räntepunkter med ett slutligt förfall den 15 januari 2025.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 25 oktober gav M2 Nordea i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda SEK-obligationer inom ramen för Bolagets utestående obligationer med förfall den 15 januari 2025. I samband med emissionen erbjöd M2 innehavare av bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, med förfall den 25 januari 2022 och med utestående volym om 1 000 mkr, varav Bolaget innehar 556 mkr, att delta i ett återköp där bolaget köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till det nominella beloppet av de nya obligationerna emitterade till ett pris om 100,25 procent av nominellt belopp.
 • Den 29 oktober emitterade M2 500 mkr seniora icke-säkerställda obligationer inom ramen för Bolagets utestående obligationer med förfall den 15 januari 2025. Vidare offentliggjorde M2 samtidigt information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat den 25 oktober till innehavare av bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall den 25 januari 2022. Vid utgången av återköpserbjudandet den 28 oktober 2021 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om 60 mkr erhållits.
 • Castellum har per den 10 november meddelat att man fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag och den 19 november meddelade bolaget att man efter att förlängningsperioden avslutats uppnått ett ägande om 96,5 %.

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2021 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF