PRESSMEDDELANDE
2022-11-24

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2022

 • Intäkter från den egna fastighetsverksamheten uppgick till 92 mkr (98), en minskning med -6%.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 101 mkr (767), en ökning med 44%.
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 58 mkr (61) under kvartalet medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade till -79 mkr (57). Eftersläpningen i den legala redovisningen avseende BRF-projekt påverkar i kvartalet rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling negativt med 47 mkr.
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 6 mkr (101).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -3 465 mkr (1 172).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -450 mkr (107).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -284 mkr (419).
 • Kvartalets resultat före skatt uppgick till -4 455 mkr (1 294).
 • Kvartalets resultat uppgick till -4 327 mkr (1 257).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Intäkter från den egna fastighetsverksamheten ökade med 2% till 281 mkr (276).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 27% till 3 452 mkr (2 718).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 11% till 175 mkr (158) medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade till -69 mkr (223). Eftersläpningen i den legala redovisningen avseende BRF-projekt påverkar i perioden rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling negativt med 132 mkr.
 • Rörelseresultatet minskade till 94 mkr (328).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -2 197 mkr (2 677).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -431 mkr (332).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -2 048 mkr (1 545).
 • Resultat före skatt uppgick till -4 390 mkr (4 365).
 • Periodens resultat uppgick till -3 944 mkr (4 158).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Marknaden har under kvartalet fortsatt präglats av hög inflation och stigande räntor, vilket generellt försämrat möjligheter till finansiering, och framför allt påverkat obligationsmarknaden negativt. Dessa faktorer har bidragit till en generell kursnedgång på aktiemarknaden vilket i hög grad påverkat fastighetsaktier.
 • M2 utökade under kvartalet sitt ägande i Strategiska fastighetsinnehav genom förvärv av 725 000 st aktier i Castellum samt förvärv av 125 000 stamaktier av serie A, 5 450 000 stamaktier av serie B och 50 000 stamaktier av serie D i Corem.
 • Minskning av innehav har under kvartalet gjorts främst i Sagax, Neodynamics, RhoVac, och Embracer. Ytterligare några innehav har lämnats helt, här återfinns Bactiguard och Lundin Mining.
 • Ett nyttjandevärde har beräknats avseende intressebolagen vilket resulterat i nedskrivning om 2 024 mkr för Castellum och för Corem en nedskrivning om 1 307 mkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • M2 ingick den 6 oktober avtal om att avyttra 40 000 000 aktier i Castellum, motsvarande ca 12,2 procent av utestående aktier i Castellum. Försäljningen gjordes då fortsatt sjunkande börskurser på M2:s innehav bedömdes påverka M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Avyttringen har skett till Akelius Residential Property AB. Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till motsvarande 6,1 procent av utestående kapital och röster i Castellum.
 • Genom transaktionen har M2 erhållit en kontant köpeskilling om cirka 4,6 miljarder kronor, som minskat M2s nettoskuld i motsvarande grad samt frigjort likvida medel för lösen av kommande obligationsförfall 2022 och 2023.
 • Efter periodens slut har det genomförts återköp av obligationer till ett värde om 915 mkr. Totalt uppgår därefter icke- säkerställda obligationslån till netto 4 100 mkr
 • Resultateffekten från försäljningen av aktier i Castellum uppgår till cirka -6,1 miljarder kronor. Den negativa resultateffekten inkluderar omvärdering av kvarvarande innehav i samband med omklassificeringen från Intresseföretag till Långfristigt värdepappersinnehav. Soliditeten, allt annat lika, minskar från 51,5 procent till cirka 49 procent.
 • Den 19 oktober meddelade Wästbygg Gruppen i ett pressmeddelande att resultatet för tredje kvartalet skulle bli lägre än förväntat efter nedskrivningar på 65 mkr, hänförliga till ett fåtal projekt inom Wästbyggs segment Logistik och industri.
 • Wästbygg har tecknat sitt första entreprenadavtal på den finska marknaden. Beställare är Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus och uppdraget omfattar en logistikanläggning om 9 000 kvm belägen i Nurmijärvi.
 • Andreas Lindenhierta, senast CFO för Byggvesta AB, har tillträtt som CFO för M2 den 24 oktober 2022.
 • Mia Arnhult har valt att frånträda sin roll som VD för M2 och Anders Gustafson utsetts som tillförordnad VD för M2 med tillträde 14 november 2022. Mia kvarstår oförändrat som styrelseledamot i M2.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Gustafson, t.f VD, e-post: anders.gustafson@m2gruppen.se
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: andreas.lindenhierta@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF