EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

M2 Asset Management AB (publ) (“Bolaget” eller ”M2”) har framgångsrikt emitterat SEK 750 miljoner seniora icke-säkerställda obligationer inom ramen för Bolagets utestående obligationer med förfall i januari 2025 och med ISIN SE0016802854 (de ”Nya Obligationerna”). Den totala utestående volymen av de Nya Obligationerna efter emissionen uppgår till SEK 2 000 miljoner. M2 avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Vidare offentliggör M2 idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 8 april 2022 till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall den 19 december 2022, ISIN SE0013545779 och med utestående volym om SEK 1 600 000 000, varav Bolaget innehar SEK 82 500 000 (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 8 april 2022 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (https://m2assetmanagement.se).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 13 april 2022 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 723 750 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Bolaget informerar härmed om att samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att godkännas för köp av Bolaget. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,90 procent av nominellt belopp. M2 kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen 22 april 2022.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp (”Dealer Manager”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager.

KONTAKTUPPGIFTER

Dealer Manager
Nordea Bank Abp
Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com       

Bolaget                                                          
M2 Asset Management AB (publ)
Email:
mia.arnhult@m2gruppen.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 13:45 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Manager kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner.

Download as PDF