M2 Asset Management AB (publ) (” M2 ”) utökar befintligt obligationslån 2017/2020 med 300 miljoner kronor. Sedan tidigare finns 600 miljoner kronor i utestående obligationer vilket ger en total utestående obligationsvolym om 900 miljoner kronor efter transaktionen.  

De nya obligationerna emitterades till kurs 100,00% vilket ger en rörlig ränta om STIBOR 3m + 450 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor med förfall den 6 juli 2020 vilket ger en kvarvarande löptid på drygt 2,7 år. M2 kommer att ansöka om notering av de emitterade obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till allmänna verksamhetsändamål.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare i transaktionen medan MAQS Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare till M2.

M2 Asset Management AB (publ)  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se  

M2 Asset Management AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-706 00 00

Ladda ner som PDF