PRESSMEDDELANDE 2021-09-08 [16.00] CEST

M2 Asset Management AB (publ) (“M2“) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Utöver ovan har M2 genomfört ytterligare emissioner om totalt 475 mkr den senaste veckan under sitt existerande obligationslån med förfall i januari 2024 och den totala utestående volymen uppgår härefter till 1.000 mkr. Emissionslikviden från ovanstående emissioner kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål inbegripet refinansieringar, investeringar i dotterbolag och fastigheter samt förvärv av fastigheter och fastighetsägande bolag.

Nordea har agerat Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionerna. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

http://www.m2assetmanagement.se

Ladda ner som PDF