9 april 2020

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 12 december 2019 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 000 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 19 december 2019 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter med slutligt förfall den 19 december 2022. M2 har därefter emitterat ytterligare obligationslån om 300 mkr den 10 januari 2020, 200 mkr den 16 januari 2020 och 100 mkr den 23 januari 2020. Totalt har M2 emitterat 1 600 mkr inom rambeloppet 2 000 mkr.M2 har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 14 april 2020.

Med anledning av noteringen har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se  
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, 
henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ) 
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00 
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm 

http://www.m2assetmanagement.se
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 13.00 CET. 

Ladda ner som PDF