M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 14 december 2018 om en emission om ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 300 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 25 januari 2019 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 480 räntepunkter och har slutligt förfall den 25 januari 2022.

M2 har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 31 januari 2019.

Med anledning av detta har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag den 29 januari 2019 godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se  
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se 

 M2 Asset Management AB (publ) 
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00 
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm 
http://www.m2assetmanagement.se  

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 19.15 CET. 

Ladda ner som PDF