PRESSMEDDELANDE
3 juli 2024

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har emitterat ytterligare 250 mkr inom rambeloppet 2 000 mkr i M2s obligationslån februari 2022/februari 2026. Obligationslånet emitterades den 31 maj 2024 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall den 4 februari 2026. Totalt emitterat belopp inom ramen uppgår till 450 mkr.  

M2 har idag ansökt om upptagande till handel av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag för det nya obligationslånet är den 5 juli 2024.

Med anledning av noteringen av obligationslånet har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ) 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jakob Mörndal VD, 072-230 06 75jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ) 
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00 
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
 
http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2024 kl. 16.00 CET. 

Download as PDF