7 april 2022

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 28 januari 2022 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 4 februari 2022 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall den 4 februari 2026. Totalt emitterat belopp inom ramen uppgår till 200 mkr.  

M2 har idag ansökt om upptagande till handel av det nya obligationslånet med slutligt förfall i februari 2026 på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag för det nya obligationslånet är den 11 april 2022.  

Med anledning av noteringen av obligationslånet har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se   

M2 Asset Management AB (publ) 
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00 
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm 

http://www.m2assetmanagement.se
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 15.00 CET. 

Ladda ner som PDF