11 maj 2021

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) beslutade den 15 januari 2021 om en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 25 januari 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 395 räntepunkter med slutligt förfall den 25 januari 2024. Vidare har M2 emitterat ytterligare 200 mkr den 19 april 2021 samt 150 mkr den 21 april 2021, inom rambeloppet. Totalt emitterat belopp inom ramen uppgår till 550 mkr. M2 har idag ansökt om upptagande till handel av det tillkommande obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 14 maj 2021.

Med anledning av noteringen har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm 

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 14:00 CET. 

Download as PDF