18 maj 2022

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har emitterat ytterligare 750 mkr inom rambeloppet 2 000 mkr i M2s obligationslån september 2021/januari 2025. Obligationslånet emitterades den 22 april 2022 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med slutligt förfall den 15 januari 2025. Totalt emitterat belopp uppgår till 2 000 mkr. M2 har idag ansökt om upptagande till handel av det tillkommande obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 20 maj 2022.

Med anledning av noteringen har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Anders Johansson, T.F. Ekonomichef, 010-706 01 11, anders.johansson@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 15.30 CEST. 

Download as PDF