Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia). Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller i något annat land där accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättades eller registrerades utöver vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande
2 mars 2021

M2 Asset Management AB (publ), org.nr 556559-3349, (”M2”) offentliggör slutligt utfall avseende erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 (”Erbjudandet”).

Acceptperioden för att delta i Erbjudandet pågick från och med den 27 januari 2021 till och med den 24 februari 2021. Den 22 februari 2021 offentliggjorde M2 ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”). Till följd av offentliggörandet av Tilläggshandlingen erbjöds samtliga aktieägare som redan hade accepterat Erbjudandet att återkalla avgiven accept senast den 1 mars 2021.

Det slutliga utfallet visar att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 557 123 stamaktier av serie B samt 692 183 preferensaktier i Corem har accepterat Erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till cirka 47,2 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem. M2:s ägarandel uppgår till cirka 53,8 procent av antalet utestående röster i Corem. M2 har inte förvärvat några aktier i Corem (eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot aktier i Corem) utanför Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 3 mars 2021.

Övrigt

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på http://www.m2assetmanagement.se. Samtliga förfrågningar om Erbjudandet riktas till: Rutger Arnhult, ordförande, mobil: +46(0)70-458 24 70, e-post: rutger.arnhult@m2gruppen.se.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB är skyldigt att offentliggöra enligt LUA och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2021 kl 12.15 (CET).

M2 i korthet

M2 är ett svenskt publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. M2:s affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 har även betydande innehav i ett antal icke fastighetsrelaterade bolag, exempelvis Footway Group.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas, registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare som inte är bosatta eller har sitt säte i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning.

Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller till något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet (”Begränsad Jurisdiktion”). M2 kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken erbjudandehandlingen eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Ladda ner som PDF